• Du har valt: Sörmland
Dialys, hemodialys

Dialys, hemodialys - Översikt

Dialys är en behandling som ersätter njurarnas funktion genom att rena blodet från slaggprodukter och olika toxiska ämnen, avlägsnar överskottsvatten samt reglerar elektrolyter. Dialysbehandling ordineras vid svår njursvikt, uremi, som kan vara akut eller kronisk. Behandling startas i regel när njurfunktionen minskat till 5-10 % av den normala. Behandling sker vanligtvis på dialysmottagning på eller utanför sjukhus, men kan också utföras som självdialys i hemmet.

Det finns olika former av dialys. I Vårdhandboken beskrivs HemoDialys (HD) och PeritonealDialys (PD), i dagligt tal "bloddialys" respektive "påsdialys".

Vid hemodialys renas blodet utanför kroppen, så kallat extrakorporealt. Det krävs bra tillgång till blodbanan för att kunna utföra dialys.  Vid dialys används en kärlaccess som kan vara en arterio-venös fistel (AV-fistel) eller en central dialys kateter (CDK).

Blodet pumpas kontinuerligt via en hemodialysmaskin, med relativt hög hastighet (250-350 mL/min), med slangar från patientens kärlaccess till dialysatorn som är ett filter. Där sker filtrering av vatten och vissa slaggprodukter avlägsnas, beroende på deras storlek, till dialysvätskan och vidare till avloppet. Det renade blodet går därefter tillbaka till patienten. Behandling ges vanligen 3 gånger per vecka och pågår oftast i 4 till 5 timmar. Men det kan vara stora skillnader i tid och frekvens beroende på patientens tillstånd och grad av uremi [1-3].

Normalt upplever patienten inget obehag under behandlingen. Om det uppstår komplikationer är dessa oftast relaterade till snabba förändringar i vätske- och elektrolytbalansen som påverkar muskelfunktion och hjärtrytm samt hjärnans funktion [4].

För att blodet inte ska koagulera i dialyssystemet ges vid varje behandlingstillfälle antikoagulantia, vanligen lågmolekylärt heparin i bolusdos eller som infusion. Det finns dock tillfällen då detta är kontraindicerat. Man kan då genomföra behandlingen med regional antikoagulering eller, i enstaka fall, helt utan antikoagulantia [5].

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan