• Du har valt: Sörmland

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Katetrar, sonder och drän

Märkning av in- och utfartsvägar

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Märkning av in- och utfartsvägar - Översikt

  Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård. Patientsäkerhet beskrivs i lagen som ett skydd för patienten mot vårdskada vilket innebär lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits.

 • Märkning

  Tydlig märkning av patienters samtliga in- och utfarter minskar risken för felkoppling. Märkningen placeras distalt på in- och utfarterna och ska ge information om vilken typ av infart det rör sig om.

 • Åtgärder för att minska risken för felkoppling

  Om läkemedel, infusioner och sondnäring ges i fel infart kan det få allvarliga konsekvenser. Åtgärder för att minska risken för felkoppling är därför viktiga.

 • Ansvar och dokumentation

  En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av en patient. Den person som lägger in- respektive utfarten ansvarar för att märkning av denna sker på ett korrekt sätt och att väsentliga uppgifter om genomförda åtgärder dokumenteras i patientjournalen.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om märkning av in- och utfartsvägar.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom märkning av in- och utfarter.

Till toppen av sidan