• Du har valt: Sörmland
Blåsövervakning vid sjukhusvård

Bedömning och åtgärd vid risk för urinretention

Särskild uppmärksamhet mot övertänjning av urinblåsa bör iakttas vid situationer och tillstånd med ökad risk för urinretention [8]. Alla patienter som skrivs in för sjukhusvård bör bedömas avseende risk för urinretention. Aktuell risknivå (ingen risk, allmän risk eller hög risk) dokumenteras i patientens journal inom 24 timmar efter ankomst. I nedanstående tabell visas åtgärder för situationer/tillstånd med Allmän risk respektive Hög risk. Observera att det kan förekomma fler tillfällen och situationer där patienten bör övervakas extra noga. Vid förändringar av riskfaktorer bör en ny bedömning göras.

Systematiskt kvalitetsarbete för att öka följsamhet till riktlinjer för att undvika urinretention och onödig kateterbehandling minskar risken för vårdskador [9].

Allmän risk

Situation

Åtgärd

 • Tecken på avflödeshinder eller tidigare blåstömningsbesvär som kan påverka urinering.
 • Kognitiv svikt.
 • Immobilisering.
 • Drog- och alkoholpåverkan.
 • Diabetes mellitus.
 • Akut buksjukdom.
 • Förstoppning.
 • Neurologisk sjukdom, inklusive TIA (Transitorisk Ischemisk Attack) och stroke.
 • Läkemedel som påverkar urinblåsan, till exempel opiater och antikolinerigika.
 • Kronisk smärta.
 • Ålder över 75 år.
Ultraljudskontroll med blåsscanner efter miktion:
 • Om residualurin <200 mL och besvärsfrihet, ingen ytterligare kontroll.
 • Om residualurin >200 mL, övergå till hög risk.

Hög risk

Situation

Åtgärd

 • Residualurin >200 mL (uppmätt vid första blåsscanningen).
 • Trauma.
 • Akut och svår smärta.
 • Hinder i urinrör, urinblåsa eller prostata (till exempel tumör).
 • Medvetandesänkning.
 • Parenteral vätska i stora doser alternativt diuretika i hög dos.
 • EDA – smärtlindrande läkemedel i epiduralkateter.
 • Avslutad KAD-behandling.
 • Förlossning (lokala instruktioner bör följas på grund av risk för felkällor vid blåsscanning).

Operation och anestesi (se Blåsövervakning i samband med operation).

Kontroll av blåstömning enligt schema (se Schema för kontroll av blåstömning).

Hög risk avslutas när blåsscanning visar <200 mL vid två efterföljande mätningar.

 

Kontroll_och_atgard_blastomning_och_risk_urinretention_2022_tillganglig.pdf

Läs mer om kontroll av blåstömning på sidan Schema för kontroll av blåstömning.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan