• Du har valt: Sörmland

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Blåsövervakning vid sjukhusvård

Blåsövervakning i samband med operation/intervention

Patienter som genomgår operation har en ökad risk för blåsöverfyllnad och urinretention [10]. Smärta, stress och sängläge försvårar urintömningen och många patienter har stora blåsvolymer redan innan operationsstart [4].

För att förebygga överfyllnad av urinblåsan bör alla patienter blåsövervakas i samband med operation [11,12]. Risk för postoperativ urinretention föreligger hos alla patienter oavsett ålder men vid vissa ingrepp är risken högre.

Inför operation/intervention

Patienten ska tömma urinblåsan på vårdavdelningen så nära transport till operationsavdelning som möjligt.

Blåsscanning ska göras före anestesistart:

 • Om blåsvolymen överstiger 200 mL bör patienten tömma blåsan och åter blåsscannas.
 • Om blåsvolymen därefter överstiger 200 mL sätts en kvarliggande kateter (KAD) i samråd med läkare.
 • Behandlingstiden bör inte överstiga 24 timmar.

Om patienten bedöms ha hög risk för urinretention bör KAD sättas, lämpligen efter det att anestesin inletts. Suprapubisk kateter är ett fullvärdigt alternativ till uretrakateter.

Hög risk för urinretention i samband med operation:

 • Residualurin >200 mL vid den preoperativa blåsscanningen.
 • Långa operationer - mer än 3 timmar från preoperativ blåstömning till ingreppets avslutande.
 • Ingrepp i bäckenet.
 • Höft- och lårbensoperationer.
 • Ingrepp i spinalanestesi med upprepad tillförsel av bedövningsmedel.
 • Ingrepp i epiduralanestesi.

Under operation/intervention

Om operationstiden blir oväntat lång bör blåsscanning göras när högst 3 timmar har gått sedan den preoperativa blåsscanningen. Tänk på möjligheten att använda sterilt ultraljudsskydd.

Efter operation/intervention

På uppvakningsavdelningen - utan KAD

Blåsscanning ska göras vid patientens ankomst och blåsscanning upprepas varje timme tills blåstömning skett.

När patienten själv tömt blåsan ska kontrollscanning ske:

 • Om blåsvolymen understiger 200 mL avslutas blåsövervakning.
 • Om blåsvolymen överstiger 200 mL sker fortsatt blåsövervakning.

Om patienten ej själv kan tömma blåsan ska blåstappning ske när blåsvolymen överstiger 500 mL.

På vårdavdelning - utan KAD

Blåsscanning ska göras vid patientens ankomst till vårdavdelningen och blåsscanning upprepas varannan timme tills blåstömning skett.

När patienten själv tömt blåsan ska kontrollscanning ske:

 • Om blåsvolymen understiger 200 mL avslutas blåsövervakning.
 • Om blåsvolymen överstiger 200 mL sker fortsatt blåsövervakning.

Om patienten inte själv kan tömma blåsan ska blåstappning ske när blåsvolymen överstiger 500 mL.

Blåsövervakning vid KAD

 • Katetertid längre än 1 dygn efter operation bör undvikas.
 • Mobiliserad smärtfri patient kan i regel bli av med katetern operationsdagens eftermiddag.
 • För övriga patienter dras katetern klockan 06 dagen efter operation.
 • Om KAD-behandlingen behöver pågå längre än 24 timmar ska daglig utvärdering av behandlingsbehovet utföras. Behandlingstid ska ordineras av läkare.

Efter borttagning av KAD ska blåsan kontrolleras enligt instruktioner i texten: Bedömning och åtgärd vid risk för urinretention.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan