• Du har valt: Sörmland

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten

När ett dödsfall har fastställts ska all medicinsk behandling, exempelvis infusioner och syrgastillförsel, avslutas. Ta reda på om den avlidne har något implantat, till exempel en pacemaker. Implantat ska dokumenteras på ett fastställt formulär som skickas med kroppen, det kallas ibland bårhusmeddelande.

Implantatet tas ut ur kroppen enligt lokala anvisningar eller enligt anvisningar av tillverkare, eftersom vissa implantat kan explodera vid kremering och ge upphov till skador.

Regionala tillägg

Vid obduktion

Skriv på obduktionsremissen om den avlidne fick behandling med cytostatika/cytotoxiska läkemedel under de senaste 24 timmarna före döden. Läs mer i Vårdhandbokens texter om obduktion.

Ett värdigt omhändertagande - omvårdnadsperspektiv

Döden är en angelägenhet för närstående. De närståendes känslomässiga reaktioner kan vara starka även vid ett väntat dödsfall i hemmet eller på institution. Stora krav ställs på personalens förmåga att hantera situationen och förmedla empati och trygghet.

Den avlidne ska tas hand om med värdighet. Anpassa omhändertagandet till den avlidnes och de närståendes önskemål. Erbjud alltid de närstående att vara med vid iordningställandet av den avlidne.

Vid dödsfall genom olyckshändelse eller misstänkt brott ska polis eller rättsmedicinsk avdelning kontaktas innan iordningställandet. Det är viktigt för att inte försvåra en eventuell utredning.

Ta hand om den avlidne

 1. Ta bort kuddar och hjälpmedel från sängen och fäll den i planläge.
 2. Slut den avlidnes ögonlock. Är det svårt kan man lägga en fuktad kompress över ögat en stund och därefter sluta ögonen.
 3. Tvätta de delar av kroppen som behöver tvättas.
 4. I samråd med närståendes önskemål kan eventuell skäggstubb rakas och håret kan kammas på det sätt som den avlidne har haft det tidigare. Klipp vid behov naglarna.
 5. Tejpa ihop sår. Förstärk bandage eller ersätt dem med nya.
 6. Utifrån lokala anvisningar kan följande tas bort: intravenösa infarter, PEG, kateter, sond.
 7. Torka ur munhålan och näsborrarna. Fukta gärna läpparna med lite vaselin eller cerat.
 8. Sätt in eventuella tandproteser i munnen om de fortfarande passar. Om de inte passar ska närstående informeras om detta.
 9. Om möjligt, stäng inom några timmar efter döden (före likstelheten) munnen genom att lägga en vikt handduk eller kudde under hakan. Det finns även hakstöd som kan användas. En gapande mun kan verka skrämmande när de närstående tar farväl.
 10. Eventuella ögonproteser eller arm- och benproteser sätts på plats. 
 11. Lägg ett rent underlägg eller ett hygienskydd under den avlidne.
 12. Har dödsfallet inträffat på en vårdinrättning, förbered för lyft genom att lägga två rena lakan under den avlidne.
 13. Sätt på den avlidne kläder i enlighet med hens eller de närståendes önskemål.
 14. Lägg en kudde under huvudet så att hakan förs ner mot bröstet och lägg ett lakan och eventuellt en filt över kroppen.
 15. Lägg den avlidnes händer över varandra på bröstet eller utefter sidorna. Hör efter vad de närstående önskar, eftersom praxis skiljer sig mellan olika kulturer. Om närstående önskar kan en blomma eller någon religiös symbol placeras i händerna.
 16. Se till att den avlidne har identitetsband. Skicka med bårhusmeddelande, se nedan.

Möjliggör alltid för närstående att få sitta kvar i rummet, även om det kan ta timmar, för ett eget farväl eller för att invänta långväga närstående. Några vill tända ett ljus eller be en bön, andra inte. Rådgör alltid med och respektera närståendes önskemål så långt detta är möjligt eller rimligt.

Efter närståendes avsked och inför transport förs lakanet upp över den avlidnes ansikte.

 

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Identitetsband och bårhusmeddelande

Fäst identitetsband på den avlidne, kontrollera så att uppgifterna är korrekta. Identitetsband och bårhusmeddelande ska medfölja den avlidne.

Före transport till bårhus ska bårhusmeddelande fyllas i med uppgift om implantat finns, om närstående informerats, eventuell smittrisk, eventuell poliskontakt, ansvarig läkare, om obduktion eller balsamering eventuellt planeras samt eventuell fråga om vävnadsdonation. Bårhusmeddelandet lämnas till ansvarig vid bårhus.

Om namnkort används i aktuell verksamhet kan dessa fyllas i med uppgift om identitet, dödsdatum och klockslag, klinik, avdelning eller hemadress. Fäst det ena namnkortet runt handleden eller fotleden och fäst det andra på kläderna när den döde är färdigklädd. 

Notera informationen på identitetsband eller namnkort beroende på vad som används inom aktuell verksamhet.

Regionala tillägg

Transport av den avlidne

Vid dödsfall i hemmet transporteras den döde antingen till bårhus eller direkt till bisättningslokal av begravningsbyrå. Närstående kontaktar själva begravningsbyrån om hämtning. Om den avlidne ska direkt till bisättningslokal ska hen kistläggas i hemmet.

Tänk på att hämtningen kan vara en svår upplevelse för många närstående. För att flytta och lyfta en död människa på ett värdigt sätt bör flera personer hjälpas åt.

Personliga tillhörigheter

Har dödsfallet skett på sjukhus eller vård- och omsorgsboende tas den dödes tillhörigheter till vara, helst tillsammans med närstående. Lägg tillhörigheterna i en papplåda, i en vanlig plastpåse eller papperskasse.

På vård- och omsorgsboende ska de närstående få den tid som har överenskommits för att tömma rummet.

Inlåsta värdesaker och personliga läkemedel lämnas ut enligt lokala anvisningar. 

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Vårdrummet

Ta hand om använt material, sängutrustning med mera och städa rummet.

Finns det cytostatikaavfall läggs detta i en speciell kartong/låda märkt cytostatika/andra läkemedel med bestående toxisk effekt. Finns det en punktionssäker behållare, läggs den också där.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan