• Du har valt: Sörmland
Läkemedelshantering

Delegering av hantering av läkemedel

Iordningställande, administrering och överlämnande av läkemedel får enligt HSLF-FS 2017:37 delegeras inom hälso- och sjukvården med undantag för ambulanssjukvården. Följande ansvarsfördelning gäller enligt Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37) och Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14). 

Vårdgivaren

Vårdgivaren beslutar om vilka moment rörande iordningställande, administrering eller överlämnande som får delegeras och under vilka förutsättningar detta är förenligt med en god och säker vård. Den som iordningställer ett läkemedel ska i första hand själv administrera eller överlämna läkemedlet till patienten. I undantagsfall kan en annan person med formell kompetens ta över det iordningställda läkemedlet och administrera eller överlämna det. I enlighet med föreskrifterna Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37) ska även en person utan formell kompetens, till exempel en undersköterska, kunna utföra dessa arbetsuppgifter efter delegering. Förutsättningarna är att det är förenligt med en god och säker vård och att det finns tydliga riktlinjer för hur denna delegering i så fall ska gå till.

Delegeringar får inte utfärdas slentrianmässigt för att lösa brist på personal eller av ekonomiska skäl. Delegeringar bör endast göras när det bättre svarar mot patientens behov och under förutsättning att patientsäkerheten inte äventyras. Eftersom verksamheten ska vara bemannad med formellt kompetent personal i erforderlig omfattning blir utrymmet för delegeringar begränsat och bör endast användas i undantagsfall. Av vårdgivarens skriftliga rutiner för ordination och hantering av läkemedel ska det framgå i vilka situationer och under vilka förutsättningar som det är förenligt med en god och säker vård att delegera iordningställande, administrering eller överlämnande av läkemedel i verksamheten. I dessa rutiner ska det också framgå vilken kompetens som krävs för den som genom delegering får i uppgift att hantera läkemedel.

Verksamhetschefen

Verksamhetschefen beslutar utifrån vårdgivarens beslut vilka delegeringar som är aktuella inom verksamhetsområdet. Det ska alltid vara förenligt med en god och säker vård och med patientens bästa i centrum. Verksamhetschefen ska fortlöpande hållas informerad om samtliga delegeringar som utfärdas inom verksamhetsområdet. Verksamhetschefen ska också se till att det finns väl fungerande rutiner för uppföljning och omprövning av delegeringsbeslut.

Utfärdare av delegering

Endast sjuksköterskor, läkare och tandläkare med såväl formell som reell kompetens får delegera iordningställande, administrering eller överlämnade av läkemedel. Med formell kompetens menas legitimation för yrket. Den som delegerar måste också vara reellt kompetent och själv i praktiken kunna utföra arbetsuppgiften i alla dess delar. Hälso- och sjukvårdspersonal får endast delegera en arbetsuppgift till någon annan när det är förenligt med en god och säker vård av patienten. Det är frivilligt att delegera en arbetsuppgift och delegeringen kan när som helst återkallas om uppgiftsmottagaren inte utför arbetsuppgifterna på ett säkert sätt. Delegeringsbeslutet är alltid personligt och får inte avse en viss yrkesgrupp som till exempel undersköterskor.

Den som utfärdar en delegering ansvarar för:

  • Bedömning av att uppgiftsmottagaren har tillräcklig kunskap och förutsättningar att utföra arbetsuppgiften.
  • Bedömning av att uppgiftsmottagaren har praktisk erfarenhet för att kunna utföra uppgiften på ett korrekt och säkert sätt.
  • Att erbjuda handledning om så behövs.
  • Att säkerställa att uppgiftsmottagaren har dokumenterade kunskaper om hantering av de läkemedel som ingår i delegeringen och de risker som är förenade med hanteringen.
  • Uppföljning av att uppgiftsmottagaren fullföljer uppgiften på ett korrekt sätt.

Om detta inte uppfylls kan delegeringsbeslutet när som helst omprövas och hävas. Det upphör också att gälla om den som fattat beslutet lämnar sin befattning. Efterträdaren måste då besluta om delegeringen fortfarande ska gälla.

Mottagare av delegering

Uppgiftsmottagaren som tar emot en delegering måste vara reellt kompetent. Detta kan erhållas genom erfarenhet i praktisk yrkesverksamhet eller genom fortbildning. Den som genom delegering får i uppgift att iordningställa, administrera eller överlämna läkemedel ska ha dokumenterade kunskaper om hantering av de läkemedel som ingår i delegeringen och de risker som är förenade med hanteringen. Den som iordningställer ett läkemedel ska kunna göra en rimlighetsbedömning av såväl den ordinerade som den iordningställda dosen. Vid iordningställande i form av spädning ska särskild kunskap om detta finnas. Den som genom delegering administrerar ett läkemedel ska ha tillräcklig kunskap om det ordinerade administreringssättet för att kunna utföra administreringen på ett patientsäkert sätt. Vid överlämnande av läkemedel måste man kunna informera patienten om hur administreringen ska gå till. För tabletter och kapslar är det viktigt att känna till om de måste sväljas hela eller om det går att krossa, dela eller tömma ur kapseln.

Den som tar emot en delegering bär själv det fulla ansvaret för sitt sätt att utföra den mottagna arbetsuppgiften och är skyldig att utföra den efter bästa förmåga. Detta är alltså helt frivilligt och uppgiftsmottagaren kan avsäga sig delegeringen. Delegeringsbeslutet upphör att gälla då uppgiftsmottagaren avgår från sin tjänst. Delegeringen som är personlig kan aldrig överföras till den som efterträder tjänsten.

Sjuksköterska med ansvar för patientens omvårdnad

På grund av en patients tillstånd eller vissa rådande förhållanden kan den sjuksköterska, som vid tillfället är ansvarig för patientens omvårdnad, bedöma att det inte är lämpligt att person med delegering utför arbetsuppgiften och därför ska avstå från att utföra den. Detta gäller även om någon annan sjuksköterska eller läkare har utfärdat delegeringen.

Dokumentation

Varje delegeringsbeslut ska dokumenteras med en väl definierad beskrivning av arbetsuppgiften och under vilka omständigheter den får utföras. Följande dokumenteras:

  • Det ska framgå vem som har delegerat och till vem.
  • Både den som delegerar och den som tar emot en arbetsuppgift ska underteckna delegeringsbeslutet.
  • Datum då beslutet fattades och delegeringsbeslutets giltighetstid ska finnas med. Det får endast gälla ett år och måste sedan omprövas.
  • Återkallelse av delegeringsbeslut ska också dokumenteras.
  • Delegeringsbeslut bör bevaras minst 3 år efter att det slutat att gälla enligt  Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14). Regionen eller vårdgivaren kan ha andra regler för bevaring som ska följas.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan