• Du har valt: Sörmland
Läkemedelshantering

Riskbedömning av läkemedel

Vissa läkemedel kan, om de hanteras felaktigt, leda till ohälsa för den vårdpersonal som hanterar dem. Arbetsmiljölagstiftningen kräver att läkemedelsföretag ska lämna information till hälso- och sjukvården om läkemedel med sådana egenskaper att risker kan tänkas uppstå vid hanteringen i vården och om hur sådana risker kan undvikas.

Respektive läkemedelsföretag ansvarar för bedömningen om skyddsinformationsblad för ett visst läkemedel behövs och för informationsbladets innehåll. Eventuella frågor bör ställas direkt till företaget. Skyddsinformationsbladen finns på Fass.se. Skyddsinformation i form av säkerhetsdatablad för apotekstillverkade läkemedel finns på webbplatsen för Apoteket Produktion & Laboratorier (APL), länk finns i Referenser.

Med anledning av att det finns potentiella arbetsmiljörisker i samband med hantering av bland annat cytostatika och antibiotika har Arbetsmiljöverket utfärdat föreskrifter Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt (AFS 2005:5). Skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner ska finnas tillgängliga på arbetsplatsen och vara anpassade till de lokala förhållandena. Anvisningarna gäller för all personal som iordningställer och/eller administrerar läkemedel ur de aktuella grupperna.  De ska i tillämpliga delar också användas av personal som exponeras för läkemedlen på annat sätt, till exempel vid omhändertagande av utsöndring från patient (kräkningar, urin), spill och avfall samt städning. På Arbetsmiljöverkets (AV) webbplats finns ytterligare information att läsa, länk finns i Referenser.

Se lokala anvisningar för riskbedömning av vårdenhetens läkemedel.

Regionala tillägg

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan