• Du har valt: Sörmland

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Läkemedelshantering

Förvaring av läkemedel

Läkemedelsförråd

Läkemedel ska förvaras i låst utrymme, oåtkomligt för obehöriga. Personer som arbetar eller vistas i läkemedelsrum ska enligt vårdhygieniska regler bära professionell klädsel eller annan lämplig skyddsklädsel. Läkemedelsrummet eller skåpet bör vara beläget så att arbetet kan utföras ostört och med god belysning. Det ska uppfylla kraven på god hygien och säkerhet så att förväxlingar av läkemedel inte sker. Många läkemedel är ljuskänsliga varför fönster kan behöva förses med ljusskydd. Läkemedelsvagnar ska vara låsta och förvaras betryggande då de inte används.

Läkemedelsrum bör ha en smutsig del innanför dörren där leveranser av läkemedelsboxar och kartonger kan ske. Där kan även kassationskärl förvaras och vätskevagnar placeras. Användning av vätskevagnar med infusions- och spolvätskor innebär att avemballering sker i ett vätskelager och kartongerna behöver inte tas in och förvaras i läkemedelsrummet. Wellpappkartonger är smutsiga, släpper ifrån sig partiklar och kan innehålla mögelsporer varför de inte är lämpliga att förvara i ett läkemedelsrum där läkemedel iordningställs. Ljuskänsliga läkemedel måste dock förvaras i ytterförpackning oavsett material.

Förvaring sker enligt tillverkarens anvisningar i den förpackning de levererats i, originalförpackningen. Angiven hållbarhet gäller endast i originalförpackning.

Läkemedel förvaras i bokstavsordning eller i farmakologisk ordning enligt ATC-kodssystemet (se Fass). Läkemedel kan även indelas i grupper enligt följande:

 1. Läkemedel för injektion.
 2. Övriga läkemedel för invärtes bruk.
 3. Läkemedel för utvärtes bruk.
 4. Läkemedel som kräver kylskåp.
 5. Narkotikaklassade läkemedel.
 6. Vätskor i vätskevagn.

Rekvisitions-/beställningsblanketter och receptblanketter ska förvaras inlåsta när de inte är under uppsikt.

Patientens personligt medförda läkemedel får enligt vårdhygieniska riktlinjer inte förvaras i läkemedelsrum eller läkemedelsskåp tillsammans med vårdenhetens läkemedel.

Passagesystem

Vårdgivaren beslutar vilka personalkategorier som får behörighet till läkemedelsförråd. Utlämnande av koder, nyckelkort eller nycklar ska ske med stor restriktivitet och finnas beskrivet i en lokal rutin.

Bassortiment och sällansortiment

Lagerhållning, samordning och information underlättas om man standardiserar sortimentet grundat på medicinsk bedömning och förbrukningsstatistik, så kallade basläkemedel. Dessa läkemedel utgör grunden i vårdenhetens läkemedelsförråd. Övriga läkemedel, sällanläkemedel, förvaras separat, gärna i ett klinik- eller sjukhusgemensamt förråd, som också kan vara en läkemedelsautomat.

Genomgång av vårdenhetens bassortiment ska ske minst en gång per år i samarbete mellan medicinskt ansvarig läkare, läkemedelsansvarig sjuksköterska och eventuellt en farmaceut.

Lokala anvisningar för utlämnande av koder, nyckelkort eller nycklar.

Regionala tillägg

Läkemedel utanför låst förråd

Om det är förenligt med en säker hantering, får läkemedel som måste vara lätt tillgängliga förvaras utanför låst förråd. Dessa läkemedel ska finnas listade på en fastställd förteckning.

Se lokala anvisningar med förteckning över läkemedel utanför låst förråd.

Regionala tillägg

Hållbarhetskontroller

Läkemedel på vårdenhet ska kontrolleras regelbundet och minst två gånger per år enligt Svensk läkemedelsstandard. Kontrollfrekvensen bestäms av vårdgivaren eller vårdenheten och ska vara fastställd. Hållbarhetskontroller en gång per kvartal eller en gång per månad bör övervägas. Kontrollerna kan dokumenteras i en hållbarhetskontrollista för bättre uppföljning, se nedan:

 • För läkemedel som förvaras i sin originalförpackning anges utgångsdatum på förpackningen. Tillverkarens anvisning om hållbarhet i bruten förpackning ska följas.
 • För torra produkter behöver normalt inte användningstiden begränsas jämfört med hållbarheten i obruten förpackning om förpackningen tillsluts väl efter användning.
 • För vissa produkter behöver användningstiden efter öppnandet av förpackningen begränsas av fysikalisk-kemiska eller mikrobiologiska skäl. I dessa fall ska brytningsdatum noteras på förpackningen.
 • Förteckning över infusions- och spolvätskor som förvaras i värmeskåp ska upprättas med hållbarhetstider vid angiven temperatur. Det är typ av påse och inte innehållet som avgör hållbarhetstiden. Läkemedel som förvaras i värmeskåp ska märkas med datum då de läggs in eller då de passerar utgångsdatum. Enhetlig lokal rutin ska finnas.

I de fall en lagrings- och/eller användningstid inte angivits av tillverkaren rekommenderas de generella tider som anges i Svensk läkemedelsstandard. Rekommendationerna är baserade främst på mikrobiologiska aspekter eftersom kemisk-fysikaliska egenskaper är direkt relaterade till den enskilda produkten.

Se lokala anvisningar för hållbarhetskontroller.

Regionala tillägg

Temperaturkontroller

I samtliga utrymmen där läkemedel förvaras ska temperaturen kontrolleras och dokumenteras regelbundet. Observera att detta även gäller korridorer och behandlingsrum där akutvagnar/akutväskor förvaras.

 • Temperaturen i kylskåp (+2 - +8 ⁰C) kan behöva kontrolleras regelbundet. Känsliga läkemedel som vacciner och koagulationsfaktorer eller andra dyra läkemedel bör kontrolleras dagligen. Även kylskåp med larm kan behöva kontrolleras regelbundet.
 • Rumstemperaturen (+15 - +25 ⁰C) ska kontrolleras en gång/vecka. Vid stabil temperatur kan kontroller en gång i månaden vara tillräckligt. Under sommaren, och framförallt vid värmebölja, bör man bevaka och dokumentera temperaturen dagligen.
 • Värmeskåp för infusions- och spolvätskor bör hålla +38 - +40 ⁰C enligt vätsketillverkarnas rekommendationer.
 • Frystemperaturen kontrolleras i bipacksedel eller i Fass. Det finns inga fastställda temperaturintervall för frysförvaring, men oftast minst -20 ⁰C.

Vid avvikande temperaturer behöver åtgärder vidtas. Kontrollera vilka läkemedel som klarar förhöjda temperaturer respektive vilka som måste kasseras om temperaturen har varit avvikande under en längre tid. Mest känsliga för värme är lösningar, såsom orala lösningar och injektionslösningar. Man bör vara extra noga med att syna dessa före administrering och kassera vid missfärgning, utfällning eller kristallbildning. Läkemedel klarar oftast förvaring vid förhöjda temperaturer under kortare tid utan att effekt eller säkerhet påverkas.

Kontrollerna dokumenteras i en temperaturkontrollista. Denna sparas i ett år eller enligt vårdgivarens riktlinjer. Termometrarna bör kalibreras eller bytas en gång/år.

Se lokala anvisningar för temperaturkontroller.

Regionala tillägg

Indragningar

En indragning av ett läkemedel görs om det bedöms kunna skada eller orsaka obehag vid användning. Beslut om indragning fattas av Läkemedelsverket. Det finns tre allvarlighetsklasser där klass I är den allvarligaste klassen och klass III är den minst allvarliga. Apoteken har ansvar för att förmedla besked om indragning till de vårdenheter som de distribuerar läkemedel till. Indragningsmeddelande hanteras enligt tillverkarens anvisning eller lokala anvisningar.

Se lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning för hantering av indragningsmeddelande.

Regionala tillägg

Städrutiner

I förråd där läkemedel förvaras ska god ordning råda. Arbetsbänkar ska så långt så är möjligt vara fria från askar och kartonger för att underlätta rengöring och städning. Rengöring av bänkar ska ske både före och efter iordningställande av läkemedel. Använd vatten och därefter alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel. Golv ska vara fria från kartonger. Golvet ska torkas dagligen. Städning av hyllor ska ske regelbundet. Bristfällig rengöring ökar risken för personalen att exponeras för läkemedelsrester.

För kylskåp ska översyn, avfrostning och tömning av eventuell vattenflaska ske regelbundet.

Värmeskåp ska städas regelbundet som i alla förråd. I värmeskåpet växer mikroorganismer fortare på grund av den förhöjda temperaturen.

Se lokala anvisningar för städning av läkemedelsförråd.

Regionala tillägg

Kassation av läkemedel

Hantering av läkemedelsavfall sker enligt vårdgivarens miljöledningssystem.

Läkemedel som varit patientnära, till exempel infusioner, får inte återföras till läkemedelsrum på grund av risk för kontaktsmitta och måste därför kasseras i annat utrymme.

Se lokala anvisningar för hantering av läkemedelsavfall.

Vid byggnation eller ombyggnad kan mer information om hur man bör planera hittas i "(BOV) Byggenskap och Vårdhygien" från Svensk Förening för Vårdhygien. Länk finns i Referenser.

Regionala tillägg

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan