• Du har valt: Sörmland

Varje infusionspump är en dator och innehåller programvara för att utföra komplicerade beräkningar och styrning av infusionsterapin. I vissa modeller används processorns inbyggda förmåga till olika beräkningar. Genom att till exempel ange läkemedlets koncentration, patientens vikt och önskad dos räknar processorn ut vilken infusionshastighet som blir den korrekta. Viss infusionsutrustning beräknar hastighet utifrån patientens vitala parametrar, där ett samspel mellan flera pumpar med olika läkemedelsvätskor infunderas till patient för att uppnå önskad medicinsk effekt.

Exempel

  • Fördefinierade läkemedelsprotokoll.
  • TIVA = Total intravenös anestesi. Användning av läkemedelsprotokoll utifrån läkemedlets koncentration och patientens vikt.
  • TCI = Target Controlled Infusion. Målstyrd infusion, används för intravenösa anestesimedel. Med hjälp av en matematisk beräkningsmodell kan läkemedelskoncentrationen i målorganet (plasma eller hjärna) bestämmas. Detta görs genom att uppgifter om patientens kön, vikt, längd och ålder samt önskad målkoncentration matas in i pumpen. Utifrån dessa uppgifter och med hjälp av olika farmakologiska modeller beräknar pumpen rätt mängd läkemedel till patienten.

Fördefinierade läkemedelsprotokoll

Avancerad infusionsutrustning har möjlighet till fördefinierade läkemedelsprotokoll som via ett informationssystem förprogrammeras i pumpen. Det är i princip en lista över de läkemedel som förekommer på avdelningen eller vårdenheten. De parametrar som kan konfigureras är bland annat dosflöde (mängden läkemedel/kg kroppsvikt och tid) läkemedelsnamn, förinställda bolusfunktioner och förinställda larmgränser för tryck. I läkemedelsprotokollen ställs läkemedelsspecifika inställningar in med flödesbegränsningar samt min- och maxvolymer. Inställningarna ska bygga på uppgifter i Fass och vara anpassade efter de läkemedelsordinationer som är aktuella för respektive avdelnings patientkategorier och behov. Varje läkemedelsprotokoll ska beslutas av medicinskt ansvarig. Den medicintekniska verksamheten är oftast behjälplig med att programmera infusionspumparna med godkänt läkemedelsprotokoll. 

När en ny infusion påbörjas väljer man det aktuella läkemedlet ur listan. Inställningar kan då bara göras inom de fördefinierade tillåtna gränsvärdena för det läkemedlet. Vid akut situation kan det vara möjligt, beroende på möjliga inställningar, att aktivt gå utanför de tillåtna gränsvärdena. Namnet på läkemedlet visas i pumpens teckenfönster så att man kan kontrollera att det överensstämmer med det som finns i infusionspåsen eller i sprutan, detta för att minska att administrering sker utanför terapeutiska nivåer och minska risken för feldoseringar.

Flerkanaliga pumpar och dockningssystem

I vissa vårdsituationer, exempelvis vid dialysvård på en intensivvårdsavdelning, kan antalet samtidiga infusioner på en patient bli så stort att utrymmet runt patienten inte räcker till. I en sådan situation kan pumpar med flera kanaler användas. Man har ofta flera infusioner som går in i samma infart, så kallad parallellinfusion. I dessa situationer blir ofta motståndstrycket i pumparna högre. Ha kontroll på vilka läkemedel som inte är blandbara och ges i samma infart. Detta kan leda till utfällning, kemiskt nedbrytning eller förändrad effekt. Furosemid är exempel på läkemedel man ska ha kontroll på.

Genom att ansluta flera enkanaliga volym- eller sprutpumpar till gemensamma stativ eller hållare, så kallade pumprack, kan man konfigurera ett flerkanaligt infusionssystem som passar den aktuella patienten. Detta infusionssystem kan bestå av olika typer av pumpar, exempelvis både volym-, sprut- och TIVA-pumpar.

Vissa infusionspumpar där man har konfigurerat en mer avancerad läkemedelskonfiguration, har möjlighet att varna användaren när pumpens inställningar ställs in utanför de specificerade mjuka/hårda gränserna. Eller om det kan finnas risk för en negativ läkemedelsinteraktion.

Informationssystem för infusion

Den senaste utvecklingen inom infusionsterapin har lett till att infusionspumpar kopplas via nätverket till informationssystem och patientdatajournal som automatiskt loggar patientdata och parametrar kring infusionsterapin. Samtliga infusioner kan övervakas från ett ställe så att det är lättare att få en helhetsbild av de pågående infusionerna, till exempel på IVA. Exempelvis kan läkemedelsinställningar, mjukvaruuppdateringar skickas ut till de anslutna utrustningarna. Infusionsutrustning kan även samla in data till mjukvaruapplikationer som kan analysera anslutna utrustningar för att förbättra till exempel läkemedelsinställningar eller ta fram statistik över larm eller tekniska fel.

Rengöring och desinfektion

 

Följ tillverkarens bruksanvisning för hur utrustningen ska rengöras och desinfekteras.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan