• Du har valt: Sörmland

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Nutrition, parenteral

Dokumentation och informationsöverföring

Parenterala näringslösningar ordineras av läkare i läkemedelsjournal. Sjuksköterska dokumenterar tidpunkt för påkopplat dropp och mängd som patienten fått. Eventuella komplikationer, åtgärder och resultat ska också dokumenteras i patientjournalen.

Dokumentera rekommenderad nutritionsbehandling tydligt till nästa vårdinstans och förklara målsättningen. Ta förslagsvis med följande i epikrisen:

  • Orsak till att PN behandling ordinerats.
  • Målsättning med nutritionsbehandlingen.
  • Aktuell nutritionsbedömning inklusive vikt och BMI.
  • Beräknat energi- och vätskebehov samt aktuell vätskebalans.
  • Eventuellt intag per os.
  • Typ av infart.
  • Ordinerad näringslösning, energinivå och mängd i mL, eventuella tillsatser som vitaminer och mineraler.

Parenteral nutrition i hemmet

För att den parenterala nutritionen ska fungera i hemmet krävs oftast hjälp av distriktssköterska eller att patienten är inskriven i ett hemsjukvårdsteam för hjälp med att koppla av och på droppet, samt för uppföljning. Har den parenterala nutritionen inletts på sjukhuset är det av stor vikt att information om aktuell behandling och målsättning vårdplaneras och överförs till nästa vårdinstans.

För patienter som känner sig bundna vid droppet kan infusionspump i ryggsäck vara ett bra alternativ. Pump och ryggsäck kan förskrivas.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan