• Du har valt: Sörmland

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Nutrition, parenteral

Infusion, administration och hygien

Trekammarpåsar förvaras i rumstemperatur. Tillsats av vitaminer, mineraler och eventuella elektrolyter görs efter att påsen blandats och i direkt anslutning till administrering. Näringslösningen är hållbar i 24 timmar. I de fall näringslösningen har beretts i aseptisk miljö på apotek kan den ha längre hållbarhet.

Osmolaliteten i parenterala näringslösningar avgör val av infartsväg. Ju högre osmolalitet en näringslösning har desto mer kärlretande är den.

För att förhindra att administrering sker felaktigt ska alla infarter vara tydligt märkta.

Jämförelse av osmolaritet i lösning
Isoton 300 mosm/L
Glukos 5 % 290 mosm/L
Glukos 10 % 600 mosm/L
Lösningar för perifer parenteral nutrition cirka 750-840 mosm/L
Lösningar för central parenteral nutrition cirka 1060-1545 mosm/L

Läs mer i Fass.

Infarter

PN kan ges antingen via perifer eller central ven. Varje administreringsform har sina för- och nackdelar.

PVK - perifer venkateter

För en kortare tillfällig behandling med PN, max en till två veckor. Välj lösningar avsedda för perifer infusion. Observera att risken för komplikationer i perifera kärl ökar med infusionstiden och ju längre tid som kärlen exponeras. För skötsel och hygien, läs mer i Vårdhandbokens texter om Perifer venkateter.

CVK - central venkateter

Patient med svåråtkomliga perifera kärl eller då behov av PN förutses till längre tid. För skötsel och hygien, läs mer i Vårdhandbokens texter om Central venkateter.

Subkutan venport

Patient med svåråtkomliga perifera kärl eller där längre tids behov kan förutses. För skötsel och hygien, läs mer i Vårdhandbokens texter om Subkutan venport.

PICC-line

En perifert inlagd central venkateter kan vara ett alternativ till en vanlig CVK eller till subkutan venport då längre tids behov av PN kan förutses. För skötsel och hygien, läs mer i Vårdhandbokens texter om PICC-line.

Infusionshastighet

Individanpassa infusionshastigheten för att undvika överdoseringssymtom. Om för stor mängd energigivande näringsämnen ges för fort kan det leda till illamående och olustkänsla, men även allvarligare symtom kan uppstå. Läs mer på sidan om Komplikationer. Infusionshastigheten bör relateras till både kväveinnehållet, osmolaliteten och vätskemängden i produkten.

Maximal infusionshastighet varierar mellan olika näringslösningar:

  • För perifer infart är maximal infusionshastighet cirka 3,0-3,7 mL/kg/timme.
  • För central infart cirka 1,5-2,0 mL/kg/timme.

Se vidare i Fass.

Tänk på att risken för komplikationer i perifera kärl ökar ju längre exponeringstiden är. Sträva efter att öka infusionshastigheten efter upptrappning om näring ges i perifer infart.

Infusionspump

Parenteral nutrition kan ges både med och utan pump.

Pump säkerställer att infusionen ges med rätt och jämn hastighet och kan minska risk för komplikationer, såsom hyperglykemi och illamående.

Pump rekommenderas i följande fall:

  • När större mängder parenteral nutrition ges, det vill säga när PN utgör 75 % eller mer av energibehovet.
  • Till kritiskt sjuka patienter och till patienter med risk för refeeding syndrom.

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan