• Du har valt: Sörmland
Ögoninstrument, rengöring och desinfektion

Ögoninstrument, rengöring och desinfektion - Översikt

Inom ögonsjukvården används flera olika instrument som är i direkt kontakt med ögat. Vissa instrument är känsliga och kan lätt skadas om de inte hanteras varsamt i samband med rengöring och desinfektion.

Smittämnen

Konjunktivit kan orsakas av bakterier, virus eller svamp men framförallt adenovirus kan lätt spridas inom såväl olika enheter inom ögonsjukvård som inom andra vårdinrättningar [1,2].

En patient med konjunktivit orsakad av adenovirus kan sprida smitta (alternativt är smittbärare) upp till åtta dagar efter symtomdebut. Dessutom kan detta virus överleva på olika instrument och ytor under lång tid [3]. Viruset kan därför spridas och orsaka infektioner via otillräckligt rengjorda och desinfekterade ögoninstrument eller via händer hos dem som handhar instrumenten.

Förvaring och hantering

Förvara alltid ögoninstrument torrt, rent och dammfritt och så att risken för kontamination via händer före användandet minimeras. Tillämpa dessutom aseptisk hantering, det vill säga att rena instrument förvaras och hanteras så att renhetsgraden bibehålls hela vägen fram till användning.

Hantera alltid instrument med nydesinfekterade händer. Smutsiga/använda instrument ska omhändertas och rengöras så snart som möjligt efter användning.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan