• Du har valt: Sörmland

Rengöring före desinfektion

Före desinfektion ska koner, spegelglas och linser rengöras mekaniskt [4]. Använd rengöringsmedel och vatten enligt tillverkarens bruksanvisningar. Använd handskar.

Desinfektion kan förhindra smittspridning

Desinfektion av ögoninstrument, ytdesinfektion och handdesinfektion kan förhindra smittspridning av bland annat adenovirus [5,6]. Vid risk för direktkontakt med tårvätska eller andra kroppsvätskor bör handskar användas. Desinfektera händerna före och efter handskanvändningen. Fortsätt inte att använda handskarna när andra ytor och föremål berörs. Använd om möjligt engångsinstrument.

Välj kemiskt desinfektionsmedel avsett för nedsänkning (immersion) av hela instrument i en lösning. Följ tillverkarens bruksanvisning eller lokala anvisningar.

För utrustning som inte tål värme används kemisk desinfektion. Tillverkaren anger lämpliga medel utifrån två villkor; lämplig antimikrobiell aktivitet och materialbeständighet. Medel som innehåller oxiderande substanser eller aldehyder har effekt på adenovirus. Alkoholer, med undantag för etanol i hög koncentration (> 70 % w/w), har otillräcklig effekt på adenovirus, varför de inte bör användas. Rengör utrustningen noggrant och desinfektera därefter enligt bruksanvisningen för det medel som används. Använd handskar.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan