• Du har valt: Sörmland
Blodburen smitta

Vaccination, profylax, behandling vid smittorisk

Vaccination, profylax och behandling mot blodburen smitta

All vaccination utförs enligt ordination.

Hepatit B-virus (HBV)

Preexpositionsvaccination

Personalgrupper som i sitt arbete bedöms ha ökad risk för att komma i kontakt med blod ska erbjudas vaccination mot hepatit-B (AFS 2018:4). Vaccinationen ges vanligen i form av tre intramuskulära injektioner under en tid av 6 månader (0, 1 och 6 månader). Mer än 95 % av de vaccinerade får ett bestående skydd.

Postexpositionsprofylax

Postexpositionsprofylax ska erbjudas personal som har varit i kontakt med blod eller kroppsvätskor/sekret på sådant sätt att risken för hepatit B-smitta inte kan uteslutas. För personal som saknar skydd mot hepatit-B gäller följande:

  • Om smittkällan, vanligen en patient, är HBsAg-positiv och HBeAg-positiv, det vill säga har hög smittsamhet ges första vaccinationsdosen så snart som möjligt. Därefter fullföljs vaccinationen med ytterligare 3 vaccindoser enligt snabbvaccinationsschema, se Fass. Immunglobulin mot hepatit-B ska ges inom 48 (helst 24) timmar.
  • Om smittkällan är HBeAg-negativ alternativt om smittkällans status är okänd ges endast vaccin.

Personal som tidigare vaccinerats mot hepatit-B och som bildat antikroppar mot hepatit-B virus (>10 IU/l) behöver inte få någon ytterligare vaccination.

Läs mer i Vårdhandbokens texter om Stick- och skärskador samt exponering för blod hos personal.

Hepatit C-virus (HCV)

Postexpositionsuppföljning
För personal som varit i kontakt med blod eller kroppsvätskor på sådant sätt att risken för hepatit C-smitta inte kan uteslutas görs uppföljande provtagning vid två tillfällen 2 och 6 månader efter exposition. Om en HCV-infektion konstateras och inte läker på 3 - 4 månader övervägs behandling. Möjligheterna till framgångsrik behandling vid hepatit-C i nära anslutning till smittotillfället är mycket goda.

Humant immunbristvirus (hiv)

Postexpositionsuppföljning

Omedelbart påbörjad postexpositionsprofylax kan vara aktuell att erbjuda personal som varit i kontakt med blod eller blodtillblandade kroppsvätskor från obehandlad känd eller starkt misstänkt bärare av hiv-smitta. Ta omedelbart kontakt med närmaste infektionsklinik oberoende av tidpunkt på dygnet för bedömning om antiviral behandling ska påbörjas. För att utesluta hiv-smitta ska prov tas upp till 6 veckor efter avslutad postexpositionsbehandling (PEP) alternativt 6 veckor efter exposition om PEP ej är given.

Hepatit D-virus (HDV)

Vaccination mot hepatit-B skyddar också mot hepatit D-infektion.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan