• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Perifer venkateter

Perifer långtidskateter - Midline

En perifer långtidskateter, även kallad midline, har en längre användningstid än en vanlig perifer venkateter. Läs om användningstid av PVK på sidan Översikt. En midline är som en förlängd PVK vars spets är placerad nedom eller i nivå med axillen. Precis som för vanliga perifera venkatetrar finns midline-katetrar i olika grovlekar. Beslut om inläggning av midline sker i samråd med läkare eller sjuksköterska med erforderlig kompetens [16,18].

Indikation och inläggning

Inläggning av midline görs av läkare eller sjuksköterskor som är utbildade i tekniken. Vanligtvis används ultraljud för att lokalisera en djup ven med stor diameter på överarmen. Inläggningen sker med hjälp av modifierad eller accelererad Seldingerteknik under sterila och aseptiska förhållanden genom att skapa en steril barriär, och katetern kan föras längre in i kärlet. Det gör att en midline kan sitta längre än en vanlig PVK. En midline har en användningstid på upp till 30 dagar. Följ tillverkarens anvisningar.

Läs mer om huddesinfektion i Vårdhandbokens avsnitt.

Midline fixeras på huden med ett specialförband som låser fast katetern och därmed förhindrar att den ändrar läge. Insticksstället och specialförbandet täcks med ett högpermeabelt polyuretanförband [16-18].  

Indikationerna för inläggning av midline är desamma som för en PVK. En midline anläggs för att möjliggöra intravenös administrering av

 • vätska, elektrolyter och näringslösning (avsedd för perifer administrering)
 • läkemedel
 • transfusion av blod eller blodkomponenter.

Även kontraindikationerna är desamma som för en PVK. Undvik när det är möjligt att anlägga en midline i

 • hårda eller irriterade kärl
 • inflammerad eller skadad hud
 • skadade eller förlamade extremiteter
 • arm med dialysfistel
 • arm på den sida där patient genomgått axillär lymfkörtelutrymning
 • extremitet där patienten tidigare haft trombos [16].

En midline kan även ge möjlighet till provtagning för att minska antalet stick vid upprepad provtagning.

Midline anses inte lämpliga att användas för administrering av starkt kärlretande infusioner såsom vissa cytostatika samt vätskor med högt eller lågt pH-värde [16,17].

Beroende på tillverkare av midline klarar vissa katetrar högtrycksinjektioner, till exempel administrering av kontrastmedel med motorspruta vid undersökningar med datortomografi. Katetrarna är märkta med hur högt tryck de klarar. 

Forskning har visat att användningen av midline innebär en minskad risk för kateterrelaterad infektion jämfört med PICC-line. Däremot medför användandet av midline en förhöjd risk för kateterrelaterad tromboflebit i ytliga vener i jämförelse med PICC-line. Detta bör beaktas vid val av lämplig infart till patient [23].

Märkning

Då en midline och en PICC-line båda är placerade på överarmen är det mycket viktigt med korrekt märkning av vad det är för kateter patienten har. Det får aldrig uppstå någon tvekan om de olika katetrarnas sort och ändamål [16].

Märk upp förbandet med

 • ”Midline”
 • datum för omläggning
 • signatur.

Läs mer i Vårdhandbokens avsnitt om Märkning av in-och utfarter.

Inspektion och skötsel

Inspektion genom det transparenta förbandet av området kring insticksstället bör ske 3 gånger per dygn för patienter inom slutenvården. Var uppmärksam på rodnad, svullnad, ömhet, vätska eller tendens till lossnat förband. Är förbandet fuktigt och/eller blodigt ska förbandet bytas [13,16].

Genomspolning av katetersystemet sker efter användning eller blodprovstagning med 10-20 mL Natriumklorid 9 mg/mL för injektionsbruk. Vilande katetersystem ska spolas igenom minst var tolfte timme.

Omläggning 

Omläggning av midline ska göras var 7:e dag eller oftare vid behov [13,16]. Omläggning utförs med aseptisk metod och sterila produkter.

I omläggningen ingår byte av trevägskran, förlängningsslag och injektionsmembran (med neutralt alternativt positivt avslut), därutöver byts trevägskran, förlängningsslang och injektionsmembran var 96:e timme [13,16]. Injektionsmenbran placeras på trevägskranens eller förlängningsslangens yttre ände.

 

Material

Till omläggning behövs följande

 • skyddshandskar, 3 par
 • Klorhexidinsprit: Klorhexidinglukonat 5 mg/mL i kombination med etanol 70 % alternativt klorhexidinglukonat 20 mg/mL i kombination med 70 % isopropanol eller annat desinfektionsmedel med motsvarande effekt. Läs mer i Vårdhandbokens avsnitt om Huddesinfektion.
 • sterilt omläggningsset
 • steril duk
 • steril trevägskran/förlängningsslang och injektionsmembran
 • sterilt transparent högpermeabelt förband
 • steril fästanordning för midlinekatetern
 • etikett märkt "Midline-kateter".

Gör så här

 1. Informera patienten.
 2. Desinfektera händer och vid behov underarmar före och efter patientkontakt [14,19-21].
 3. Avlägsna kläder som täcker midline-förbandet.
 4. Ta på skyddshandskar.
 5. Avlägsna det gamla förbandet utifrån och in mot instickstället, använd stretchteknik. Var försiktig så att inte katetern dras ut.
 6. Inspektera instickstället.
 7. Ta av skyddshandskarna och kassera dem tillsammans med det gamla förbandet.
 8. Desinfektera händer och ta på skyddshandskar.
 9. Desinfektera uppdukningsbord. Ta av skyddshandskar och kassera dem.
 10. Desinfektera händer.
 11. Duka upp det sterila materialet och arbeta aseptiskt.
 12. Ta på skyddshandskar.
 13. Desinfektera hudområdet runt instickstället med Klorhexidinsprit 5 mg/mL i kombination med etanol 70% alternativt klorhexidinglukonat 20 mg/mL i kombination med 70% isopropanol eller annat desinfektionsmedel med motsvarande effekt. Gnid in med steril tork/kompress under minst 30 sekunder och låt därefter lufttorka.
 14. Avlägsna kateterns fästanordning från huden. Alkohol kan underlätta att förbandet lossnar.
 15. Desinfektera huden där fästanordningen har suttit på samma sätt som beskrivs i punkt 13. 
 16. Om hudskyddsmedel medföljer förbandet ska detta appliceras på huden där förbandet ska fästas. Låt medlet torka helt innan förbandet ska fästas på huden.
 17. Fäst katetern i den nya fästanordningen enligt tillverkarens anvisningar och applicera detta på huden.
 18. Täck instickstället och fästanordningen med ett högpermeabelt polyuretanförband.
 19. Kontrollera att märkning finns: "Midline-kateter", signatur och datum.
 20. Avlägsna den gamla trevägskranen/förlängningsslangen och injektionsmembranet.
 21. Utför byte av trevägskran/förlängningsslang och injektionsmembran samt spola systemet med 10-20 mL Natriumklorid 9 mg/mL för injektionsbruk, se beskrivning nedan.
 22. Ta av skyddshandskar och kassera dem. Desinfektera händerna.
 23. Dokumentera i patientjournalen.

Byte av trevägskran, förlängningsslang, injektionsmembran och genomspolning

Material

Vid byte av trevägskran, förlängningsslang, injektionsmembran och spolning av midline behövs

 • skyddshandskar
 • Klorhexidinsprit 5 mg/mL (klorhexidinglukonat 5mg/mL i kombination med etanol 70 %)
 • rena kompresser eller torkar
 • steril trevägskran/förlängningsslang och injektionsmembran (neutralt alternativt positivt avslut)
 • steril 10 mL spruta fylld med Natriumklorid 9 mg/mL för injektionsbruk, 1-2 stycken.

Gör så här

 1. Informera patienten.
 2. Desinfektera händer och vid behov underarmar [14,19-21].
 3. Ta på skyddshandskar.
 4. Fatta kateterns externa del med en kompress som är ordentligt genomblöt med Klorhexidinsprit 5 mg/mL. 
 5. Avlägsna den gamla trevägskranen/förlängningsslangen och injektionsmembranet och låt kompressen ligga kvar under katetermynningen.
 6. Desinfektera katetermynningen genom att gnugga mekaniskt med Klorhexidinsprit 5 mg/mL i minst 5 sekunder och låt lufttorka [9,16,17].
 7. Applicera en steril trevägskran/förlängningsslang och injektionsmembran fyllt med Natriumklorid 9 mg/mL  för injektionsbruk på katetern och spola sedan systemet med 10-20 mL Natriumklorid 9 mg/mL för injektionsbruk.
 8. Ta av skyddshandskar och desinfektera händerna.
 9. Dokumentera i patientjournalen.

Injektion och infusion

Kontrollera alltid intravasalt läge genom att spola med Natriumklorid 9 mg/mL för injektionsbruk före injektion eller infusion. Var uppmärksam på patientens reaktion på eventuell smärta och/eller svullnad. Efter injektion ska midline spolas för mekanisk rengöring med 10-20 mL Natriumklorid 9 mg/mL för injektionsbruk.

Injektion eller infusion ska ges via rengjort injektionsmembran. Rengör injektionsmembranet noggrannt genom att gnugga mekaniskt med Klorhexidinsprit 5 mg/mL i minst 5 sekunder och låt luftttorka [9,16,17].

Material 

Följande material behövs vid injektion eller infusion

 • skyddshandskar
 • Klorhexidinsprit 5 mg/mL (klorhexidinglukonat 5mg/mL i kombination med etanol 70 %)
 • rena kompresser eller torkar
 • steril 10 mL spruta fylld med Natriumklorid 9 mg/mL för injektionsbruk för genomspolning före och efter injektion eller infusion, 1-2 stycken
 • steril trevägskran/förlängningsslang och injektionsmembran för eventuellt byte.

Gör så här

 1. Informera patienten.
 2. Kontrollera patientens identitet och ordination.
 3. Desinfektera händer och vid behov underarmar [14,19-21].
 4. Ta på skyddshandskar.
 5. Desinfektera injektionsmembranet med Klorhexidinsprit 5 mg/mL. Injektionsmembranet desinfekteras genom att gnugga mekaniskt med klorhexidinsprit 5 mg/mL i minst 5 sekunder. Låt lufttorka [9,16,17].
 6. Håll kvar kompressen med desinfektionsmedel under injektionsmembranet hela tiden då systemet manipuleras.
 7. Kontrollera alltid intravasalt läge genom att spola med Natriumklorid 9 mg/mL för injektionsbruk före injektion eller infusion.
 8. Administrera läkemedel enligt ordination via trevägskran/förlängningsslang och injektionsmembran. Spola med Natriumklorid 9 mg/mL för injektionsbruk mellan läkemedlen. Avsluta med 10-20 mL Natriumklorid 9 mg/mL för injektionsbruk.
 9. Byte av trevägskran/förlängningsslang och injektionsmembran sker om dessa inte går att spola synligt rena [16].
 10. Alla läkemedel som ges samtidigt måste vara kompatibla.
 11. Efter sista injektionen eller infusionen spolas katetern med 10-20 mL Natriumklorid 9 mg/mL för injektionsbruk.
 12. Ta av skyddshandskar och desinfektera händerna.
 13. Dokumentera i patientjournalen.

Blodprovstagning

Blodprovstagning är möjlig via midline. Beprövad erfarenhet har dock visat att möjligheten att ta blodprover vanligtvis minskar ju längre tid katetern är inlagd.

Gör så här

 1. Informera patienten.
 2. Desinfektera händer och vid behov underarmar [14,19-21].
 3. Ta på skyddshandskar.
 4. Desinfektera injektionsmembranet. Injektionsmembranet desinfekteras genom att gnugga mekaniskt med Klorhexidinsprit 5 mg/mL i minst 5 sekunder. Låt därefter lufttorka [9,16,17]. Vid blododling ska trevägskran/förlängningsslang och injektionsmembran avlägsnas innan blododlingen genomförs [16].
 5. Aspirera 5-10 mL blod som kasseras.
 6. Ta de prover som ordinerats.
 7. Spola systemet med 10-20 mL Natriumklorid 9 mg/mL för injektionsbruk. Byt trevägskran/förlängningsslang och injektionsmembran om detta inte kan spolas synligt rent [16].
 8. Ta av skyddshandskar och desinfektera händerna.
 9. Dokumentera i patientjournalen.

Avlägsnande

För att minska risken för komplikationer ska midline ligga inne kortast möjliga tid. Så fort patienten inte längre har behov av midline ska den därför avlägsnas [16-18].  Avlägsna när den inte längre används eller direkt efter avslutad behandling. Utvärdera behovet dagligen.

Midline avlägsnas på samma sätt som för PVK. Följ anvisningar på sidan Byte av PVK, förlängningsslang och injektionsmembran i Vårdhandboken.

Till toppen av sidan