• Du har valt: Uppsala län
Perifer venkateter

Indikationer, material och patientinformation

Indikationer

En perifer venkateter (PVK) läggs in för att intravenöst

 • administrera vätska, elektrolyter och näringslösning
 • administrera läkemedel
 • ge transfusion av blod eller blodkomponenter
 • ge möjlighet till provtagning, för att minska antal stick vid upprepade prover.

Material

Val av PVK-storlek görs utifrån användningsområde och patientens venstatus. Välj en så tunn och kort kateter som möjligt. En venkateter på 0,9 mm kan ha ett flöde på 2,5 liter Natriumklorid/Glucos per timme. Vid transfusion av blod, fettemulsion avvikande osmolaritet/pH och vid tillförsel av stora mängder vätska kan en perifer venkateter med en större diameter behövas. Beakta möjligheten till central infart utifrån individuell bedömning i samråd med läkare.

Det finns perifer venkateter med och utan injektionsport.

Exempel på stickskyddad venkateter med och utan port.
Exempel på stickskyddad venkateter.
Exempel på stickskyddad venkateter

För att undvika risken för blodsmitta ska stickskyddade produkter användas när detta är möjligt.

Tillbehör

Injektioner/infusioner ges via injektionsventil, med eller utan förlängning och trevägskran. Anpassa valet av förlängningsslang utifrån situation och användningsområde. Fixera förlängningsslangen för att minska den mekaniska retningen i kärlväggen.

Exempel på förlängningsslang och trevägskran.

Information till patienten och närstående

Sjuksköterskan ansvarar för information till patienten i samband med omvårdnad. Informationen anpassas till patientens ålder och mognad och ges även vid behov till närstående (Patientlagen 2014:821). Informera om

 • orsaken till att en venkateter läggs in
 • möjligheten till smärtlindring före inläggning med exempelvis lokalbedövande kräm
 • hur det kommer att kännas vid insticket, när PVK läggs in
 • planerad inneliggande tid för PVK, det vill säga när den ska avlägsnas eller bytas
 • att handen och/eller armen kan användas trots inlagd venkateter
 • att en PVK kan ge besvär som rodnad, ömhet, svullnad, smärta och hårda vener. Patienten ska uppmanas att informera personalen direkt vid obehag och smärta
 • att det går bra att duscha, men blöta förband bör bytas efteråt.

Kontrollera att patienten förstått given information.

Dokumentation

All dokumentation avseende perifer venkateter ska enligt patientdatalagen (SFS 2008:355) dokumenteras och signeras i patientjournal av den sjuksköterska eller läkare som utfört handlingen. Dokumentationen ska innehålla information om:

 • Inläggning: tidpunkt, placering och kroppssida, PVK-storlek.
 • Dagligen: inspektion av insticksställe.
 • Avlägsnande: datum, orsak till avlägsnande, inspektion av hud, bedömning tromboflebit, annan komplikation och eventuell åtgärd.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan