• Du har valt: Skåne

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Central venkateter

Förberedelser och inläggning

Inläggning ska jämställas med ett operativt ingrepp och utföras av sterilklädd personal med steril teknik. Inläggning ordineras och utförs av läkare, om möjligt på operationssal [1].

Patientinformation

Information till patienten bör ske muntligt och skriftligt och innehålla följande:

 • Vad en central venkateter (CVK) är.
 • Varför en CVK behövs.
 • Hur en CVK ser ut och fungerar.
 • Hur inläggningen går till, förberedelser och kontroller efter inläggningen.
 • Skötsel av CVK.
 • Inspektion av hud och insticksställe runt CVK.
 • Hygienföreskrifter för att förebygga infektion och vad hen bör vara observant på.
 • Möjliga komplikationer.
 • Var patienten kan vända sig med frågor.

Patienten bör om möjligt ge sitt samtycke till inläggning [1]. 

Patientinformation om CVK finns på 1177.se.

Förberedelser

Lokala anvisningar angående:
 • remiss för inläggning och röntgen
 • blodprovstagning
 • eventuell fasta
 • eventuell preoperativ hud- och hårtvätt.

Hårkortning utförs om det behövs för bandagering av CVK. Detta görs med håravkortningsapparat eller sax [5,6,7].

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Inläggning

Inläggning ska ske under sterila förhållanden. Läkaren använder munskydd, operationsmössa, steril rock och sterila handskar. Den person som är uppdukare/assistent bör ha

 • mössa med utgångspunkt att hår inte ska falla ner på uppdukat material.
 • munskydd om denne befinner sig inom armlängds avstånd, för att saliv inte ska stänka på materialet.

I övrigt gäller basala hygienrutiner.

Tänk på följande:

 • Använd sterila medicintekniska produkter och tillämpa aseptisk teknik. 
 • Använd klorhexidinsprit: Klorhexidinglukonat 5 mg/mL i kombination med etanol 70%, alternativt klorhexidinglukonat 20 mg/mL i kombination med 70% isopropanol eller annat desinfektionsmedel med motsvarande effekt.[8]
 • Gnid med ordentligt genomblöt tork eller kompress under minst 30 sekunder och låt därefter lufttorka. Det saknas data för hur lång tid huden behöver gnidas, 30 sekunder ger säkerhetsmarginal och bidrar till att huden hålls fuktig tillräckligt lång tid, minst två minuter. [9–12]
 • Alternativt kan desinfektionen med fördel utföras i två omgångar. Gnid då med ordentligt genomblöt tork eller kompress under minst 15 sekunder, låt huden lufttorka och upprepa därefter samma procedur igen med efterföljande lufttorkning av desinfektionsområdet. Huden bör vara fuktig i minst 2 minuter totalt sett. [9–12]
 • Desinfektera med marginal det område som kommer att hamna under förband.
 • Tillämpa aseptisk teknik, vilket innebär bland annat att det hudområde som desinfekteras inte får beröras med händer eller osterila handskar, till exempel för att kontrollera blodkärlets placering. Sker detta måste hudområdet desinfekteras på nytt. Sterilt material ska bevaras sterilt vid handhavandet. Därefter fixeras sterilt draperingsmaterial tätt mot patientens hud [2,13-16].
 • Inläggning sker i lokalbedövning men vid behov kan sedering och smärtlindring ges intravenöst.

Ansvarig läkare ska bedöma och godkänna kateterspetsläget före användning av CVK. Intravenöst kateterspetsläge verifieras med venöst backflöde. Vid CVK med flera lumen kontrolleras blodretur i den distala och proximala lumen [1].

Lokal anvisning kan finnas angående tillvägagångssätt vid byte av CVK över ledare.

Rutiner efter inläggning

Lokala anvisningar angående:

 • Observation av patient avseende andning, puls, blodtryck och insticksställe de första postoperativa timmarna för att upptäcka tidiga komplikationer.
 • Överrapportering efter ingreppet.
 • Fastställande av kateterspetsläge via genomlysning under inläggningen eller postoperativ röntgenkontroll.
 • Rutin för bevakning av röntgensvar till remitterande läkare angående användande av nylagd CVK.
Till toppen av sidan