• Du har valt: Skåne

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Central venkateter

Spolning och heparinisering

Spolning

Central venkateter (CVK) spolas med 20-40 mL Natriumklorid 9 mg/mL för injektionsbruk efter varje användning. Den mekaniska rengöringen är en viktig åtgärd för att minska risken för stopp. Spolning genomförs även för att undvika att inkompatibla läkemedel och infusionslösningar kommer i kontakt med varandra. Samma teknik används oavsett katetertyp och även om infusion pågår i samma infart. Pågående infusion ersätter inte den mekaniska rengöringen som spolning innebär. Byt injektionsmembran/trevägskran om dessa inte kan spolas helt rena. Användning av transparenta injektionsmembran som möjliggör inspektion bör eftersträvas [1]. Detta gäller vid injektioner, infusioner, transfusioner och blodprovstagning.

Vid spolning kan spol-stopp-spoltekniken (det vill säga spolning i portioner om 1-2 mL) användas men evidensen för detta är begränsad. Detsamma gäller tekniken att spola in de sista millilitrarna försiktigt för att undvika att blod backar tillbaka in i CVK. Vårdhandboken kan därför inte rekommendera om detta ska göras eller inte. Det är viktigt att stänga klämman på slangen i slutet av spolningsproceduren för att undvika att blod backar tillbaka i katetern när man avlägsnar sprutan. 

Mängden Natriumklorid 9 mg/mL vid spolning justeras om patienten har vätskerestriktion.

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Sprutstorlek

Ju mindre spruta man använder, desto större är risken att orsaka ett för högt tryck i katetersystemet. Därför är det lämpligt att använda 10 mL-sprutor eller större vid genomspolning av centralvenös infart. Forcera aldrig spolning eller injektion mot motstånd eftersom även större sprutor kan ge tryck nog att skada en kateter. För administrering av läkemedel i små volymer kan mindre sprutor användas. Det förutsätter att gott flöde och god blodretur först har säkerställts med en 10 mL-spruta eller större, att injektionen görs långsamt och inget ökat motstånd känns.

Vid stopp eller tröghet vid spolning, läs mer under Komplikationer.

Heparinisering

Användning av Heparin 100 E/mL rekommenderas inte som rutin för att förebygga kateterstopp. Det är visat att genomspolning med Natriumklorid 9 mg/mL för injektionsbruk effektivt och säkert förebygger kateterocklusion [25,27]. Installation av heparinlösning förebygger inte kateterocklusion bättre än Natriumklorid 9 mg/mL för injektionsbruk [26,28]. Allvarliga biverkningar, som heparininducerad trombocytopeni, allergi och överdosering, finns rapporterade vid spolning med heparin men inte vid spolning med Natriumklorid 9 mg/mL för injektionsbruk.

Om heparinlås ska anläggas efter avslutad injektion, infusion eller blodprovstagning eller när systemet är vilande ska lokala anvisningar följas.

Handhavande av vilande infart

Med vilande CVK anses CVK som används mer sällan än var 7:e dag. Vilande katetersystem behöver inte spolas intermittent [28].

Före användning av CVK säkerställs intravenöst kateterspetsläge genom exempelvis blodreturkontroll. Låt blod endast synas i katetern, inte förbi kopplingar.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan