• Du har valt: Skåne
Central venkateter

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området central venkateter

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för följande:

 

Förberedelser och eftervård vid inläggning av CVK

 • Förberedelser vid inläggning av CVK (remiss för inläggning och röntgen, blodprovstagning, eventuell fasta, eventuell preoperativ hud- och hårtvätt).
 • Observation av patient avseende andning, puls, blodtryck och insticksställe de första postoperativa timmarna för att upptäcka tidiga komplikationer.
 • Överrapportering efter ingreppet.
 • Fastställande av kateterspetsläge via genomlysning under inläggningen eller postoperativ röntgenkontroll.
 • Rutin för bevakning av röntgensvar till remitterande läkare angående användande av nylagd CVK.
 • Tillvägagångssätt vid byte av CVK över ledare.

Handhavande

 • Angående intervall av blodreturkontroll då CVK är i bruk dygnet runt, som till exempel vid kontinuerlig infusion.

Blodprov och blododling

 • Provtagning ur CVK gällande koncentrationsbestämning av läkemedel som administrerats intravenöst via densamma.
 • Provtagning ur CVK gällande koagulationsprover då heparinlås används.
 • Val av desinfektionsmedel.
 • Mottagande laboratoriums anvisningar gällande rutiner för "slask" rör.
 • Mottagande laboratoriums anvisningar angående blododling tagen ur CVK.

Injektion/infusion/transfusion

 • Angående intervall av blodreturkontroll.
 • Om mängd Natriumklorid 9mg/mL för spolning före/mellan/efter läkemedel kan förekomma.
 • Gällande injektion av kontrast i CVK hänvisas till lokal anvisning samt tillverkares rekommendation.
 • Beskrivning av CVP-mätning.

Omläggning och kranbyte

 • Infusionsaggregat - rutin för bytesfrekvens.

Spolning och heparinisering

 • Om heparinlås ska anläggas efter avslutad injektion, infusion eller blodprovstagning eller när systemet är vilande ska lokala anvisningar följas.

Avlägsnande

 • Rutin för odling av CVK-spets.
 • Fortsatt observation av patient och förband.
 • Eventuellt tid i planläge.

Komplikationer

 • Rutin då extravasal infusion av cytostatika inträffat.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan