• Du har valt: Skåne

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Central venkateter

Omläggning och kranbyte

Intervall

I sluten vård bör förband läggas om var 3:e till 5:e dag. Om förbandet lossnat, är fuktigt eller förorenat bör omläggning ske omedelbart. I öppenvård/hemsjukvård kan omläggning av praktiska skäl utföras upp till var 7:e dag. Det finns viss evidens för omläggning var 5:e till 7:e dag även i sluten vård så länge förbandet är rent, intakt och inte fuktigt under. Förband med klorhexidin kan med fördel användas för att minska kolonisationen av bakterier [23]. Tunnelerad central venkateter (CVK) läggs enbart om tills den är fastläkt och suturerna tagits bort efter cirka fyra veckor [1,15].

Trevägskranar och injektionsmembran ska ses som en helhet. Målet är att göra så få manipulationer som möjligt som innebär att systemet bryts. Vid användning av produkter som är blod- och fettresistenta är rekommenderad bytesfrekvens var 3:e till var 7:e dygn, oavsett om det är blod, fett eller klara vätskor som infunderas [1,24].

Vissa tillverkare rekommenderar annan bytesfrekvens.

Spolning

Vid spolning kan spol-stopp-spoltekniken (det vill säga spolning i portioner om 1-2 mL) användas men evidensen för detta är begränsad. Detsamma gäller tekniken att spola in de sista millilitrarna försiktigt för att undvika att blod backar tillbaka in i CVK. Vårdhandboken kan därför inte rekommendera om detta ska göras eller inte. Det är viktigt att stänga klämman på slangen i slutet av spolningsproceduren för att undvika att blod backar tillbaka i katetern när man avlägsnar sprutan. [25,26]

Material

 • Engångsplastförkläde eller skyddsrock vid behov.
 • Skyddshandskar.
 • Omläggningsset.
 • Klorhexidinsprit 5 mg/mL. Vid klorhexidinallergi används etanol 70% eller medel med motsvarande effekt.
 • Eventuellt sterila öronpinnar.
 • 10 mL- eller 20 mL-sprutor.
 • Natriumklorid 9 mg/mL 20-40 mL.
 • Injektionsmembran och trevägskranar.
 • Högpermabel polyuretanfilm eller steril kompress.
 • Eventuellt steril duk eller liknande.

Tillvägagångssätt vid omläggning

Omläggning utförs med aseptisk metod med sterilt material och skyddshandskar eller sterila handskar [1].

Läs mer i Vårdhandbokens texter om huddesinfektion.

Gör så här:

 1. Informera patienten.
 2. Ta på engångsplastförkläde eller skyddsrock vid behov.
 3. Sänk patienten till planläge (om tillståndet tillåter).
 4. Desinfektera händerna och ta därefter på skyddshandskar.
 5. Avlägsna det gamla förbandet och ta därefter av handskarna.
 6. Desinfektera händerna.
 7. Öppna omläggningssetet och duka upp övriga tillbehör. Genomfukta tvätt-torken ordentligt med klorhexidinsprit 5 mg/mL eller etanol 70%.
 8. Fyll 10 mL-sprutorna med Natriumklorid 9 mg/mL för injektionsbruk.
 9. Koppla samman injektionsmembran och trevägskranar. Kontrollera att alla kopplingar är korrekt ihopsatta. Fyll dessa med Natriumklorid 9 mg/mL. Stäng kranen för att undvika att luft kommer in.
 10. Ta på skyddshandskar.
 11. Tvätta vid behov bort koagulerat blod med Natriumklorid-fuktad öronpinne. Låt huden lufttorka.
 12. Desinfektera insticksstället, katetern och med god marginal det hudområde som kommer att hamna under förbandet. Gnid in medlet med ordentligt fuktad tvätt-tork under cirka 30 sekunder och låt huden lufttorka.
 13. Stäng CVK med klämma alternativt avstängningsventil. Skruva loss trevägskranen eller injektionsmembranet.
 14. Desinfektera katetermynningen.
 15. Koppla på de genomspolade kranarna och injektionsmembranen.
 16. Öppna klämman eller avstängningsventilen.
 17. Aspirera försiktigt så att blod syns i katetern för att kontrollera blodretur.
 18. Spola CVK med 20-40 mL Natriumklorid 9 mg/mL för injektionsbruk. Det är viktigt med denna mekaniska rengöring. Använd eventuellt spol-stopp-spolteknik och försiktig spolning av sista millilitrarna, läs mer i texten Spolning och heparinisering.
 19. Ta av skyddshandskarna och desinfektera händerna.
 20. Täck insticksstället med högpermeabelt polyuretanförband eller klorhexidinförband. Var noga med att huden är helt torr under förbandet.
 21. Kontrollera att märkning finns: central venkateter. Täck vid behov kranar med rena kompresser.
 22. Återställ huvudändans läge.
 23. Dokumentera.

Alternativt om material förbereds i annat rum

 1. Desinfektera händerna.
 2. Öppna omläggningssetet och duka upp övriga tillbehör på ett väl desinfekterat rullbord. Genomfukta tvätt-torken ordentligt med klorhexidinsprit 5 mg/mL eller etanol 70%.
 3. Fyll 10 mL-sprutorna med Natriumklorid 9 mg/mL för injektionsbruk.
 4. Koppla samman injektionsmembran och trevägskranar. Kontrollera att alla kopplingar är korrekt ihopsatta. Fyll dessa med Natriumklorid 9 mg/mL för injektionsbruk. Stäng kranen för att undvika att luft kommer in.
 5. Sätt tillbaka skyddsproppar och täck med steril duk innan rullbordet rullas vidare in till patientrummet.

Följ punkt 1-6 och 10-23 vid avsnitt "Tillvägagångssätt vid omläggning".

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Lokala anvisningar kan förekomma angående rutin för bytesfrekvens av infusionsaggregat.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan