• Du har valt: Sörmland
Hörselnedsättning och rehabilitering

Hörselnedsättning och rehabilitering - Översikt

Orsaker till hörselnedsättning

Skada eller sjukdom i hörselorganet som orsakar försämrad hörsel kan ha olika orsaker och variera i omfattning. Ett sätt att gruppera hörselskador är att ange var skadan sitter. Det kan vara en skada i mellanörat som drabbar trumhinnan eller hörselbenen, så kallat ledningshinder. Om skadan sitter i innerörat, cochlean kallas det sensorisk nedsättning. Om den sitter i hörselnerven kallas den auditiv neuropati och om den sitter inne i hjärnan, central hörselnedsättning. Om man inte vet exakt var skadan sitter kallas det ofta sensorineural hörselnedsättning. Det kan även finnas kombinationer av dessa skador.

Konsekvenser av nedsatt hörsel

En hörselnedsättning påverkar alltid kommunikationen mellan människor som kan förvärra fysiska och psykiska sjukdomar (till exempel demens) och ge sociala konsekvenser. Såväl arbetslivet som relationerna inom familjen och fritiden kan påverkas. En person med nedsatt hörsel kan ha svårt att urskilja vad som sägs i samtal med en eller flera personer. Det kan också vara svårt att kunna lokalisera och avståndsbedöma en ljudkälla samt att upptäcka och uppmärksamma exempelvis trafikljud och signaler. Dessa förluster kan ge stor påverkan på upplevelsen av livskvalitet och leda till isolering, depression och långvariga sjukskrivningar.

Tinnitus

Ordet tinnitus kommer från latinets "tinnire" som betyder klingande ringning, klirr eller skrammel. Begreppet används idag för det som tidigare kallades öronsus och är ingen sjukdom utan ett symtom. Tinnitus kan beskrivas som en mer eller mindre obehaglig ljudsensation som endast kan förnimmas av den som upplever den och kan liknas vid fantomsmärta och sålunda klassificeras som "fantomljud". I de flesta fall är det ett tillfälligt problem. Nästan alla människor har någon gång haft oljud i öronen, men för en del personer kan tinnitus bli beständig och mycket besvärande. Fenomenet kan ha olika orsaker. I samarbete med personal inom hörselvården utreder man orsakerna och söker sig sedan fram till olika behandlingsformer beroende på orsaker och besvärsgrad. Det kan vara läkarbesök och medicinsk behandling, information om psykologisk behandling med stödjande terapi eller kognitiv beteendeterapi, eller teknisk behandling med hörhjälpmedel. Finns muskelär spänning i nacke och axlar samt bett behövs bedömning/behandling av fysioterapeut och/eller tandläkare.

Hörselvård

Regionerna erbjuder invånarna hörselvård och denna vård kan bedrivas i både offentlig som privat regi. Kontakta regionen om vilken typ av hjälp som finns tillgänglig.

Märkning av journaler

I samråd med personer som är döva eller har en hörselnedsättning kan journaler och andra handlingar märkas. Märkningen kan göras olika beroende på vilket journalsystem man har tillgång till.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan