• Du har valt: Sörmland
Hörselnedsättning och rehabilitering

Stöd till personer med nedsatt hörsel

Hörselskadans typ och svårighetsgrad diagnostiseras via olika hörseltester och genom samtal med patienten. En hörselskada är inte synlig, och det är därför av stor vikt att alla uppgifter av betydelse kommer fram vid kartläggningen. De individuella behoven och förutsättningarna hos en person med hörselnedsättning ligger till grund för den fortsatta bedömningen och rehabiliteringsplaneringen Rehabiliteringen utgår ifrån en helhetssyn och det finns idag goda möjligheter att förbättra situationen med medicinska, tekniska, pedagogiska, psykologiska och psykosociala insatser. Det är viktigt att personen med hörselnedsättning är delaktig och aktiv i sin rehabilitering.

Utöver tekniska åtgärder kan det vara nödvändigt med fördjupade pedagogiska insatser för att till exempel kunna hantera olika kommunikationsstrategier och arbetsplatsinformation. En förändrad livssituation på grund av hörselnedsättning kan kräva stöd och hjälp från socionom och/eller psykolog.

Det har stor betydelse med information om hur situationer som påverkar hörselnedsättningen negativt undviks och vilka hjälpmedel som finns för att minska effekterna av hörselnedsättningen. Personer med hörselnedsättning kan behöva grupprehabilitering, samtala och träffa andra i samma situation. Även patientföreningarna kan bidra till detta.

Hjälpmedel

En hörapparat eller annat hörhjälpmedel anpassas till den enskilda individens behov, hörselnedsättningens grad och typ, syn och känsel, motorik, kognition, aktiviteter och omgivningsfaktorer. Detta görs av en audionom och kräver ett flertal besök på mottagningen. Det behövs både tid och tålamod för att lära sig att använda hörhjälpmedel, att leva med sin hörselnedsättning och sina hörselrelaterade problem. Stödet från omgivningen är därför viktigt.

Andra hjälpmedel i hemmet som kan fås efter behov är till exempel bild-/texttelefon, tv-hjälpmedel, fax, ljussignaler och förstärkta signaler. De flesta hörapparater har idag trådlösa system (bluetooth) som medger att mobiltelefonsamtal och medialjud kan strömmas till hörapparaterna direkt eller via en streamer (trådlöst hjälpmedel som bärs runt halsen eller fästes nära hörapparaterna).

Tolkhjälp

Personer med grav hörselnedsättning och döva har rätt att kostnadsfritt använda tecken- eller skrivtolk. Det ska användas i samråd med den hörselskadade för att få rätt typ av tolkinsats beroende på om tolkningen behövs för en social situation eller för tolkning av medicinsk information och så vidare. Kontakta tolkcentralen för information och för att beställa tolktjänster.

Alternativ telefoni

Personer som på grund av funktionsnedsättning inte kan höra eller tala i vanlig telefon kan få hjälp att hitta alternativa lösningar för telefonikommunikationen. Kontakta audionommottagning eller hörselklinik för att få en utprovning av texttelfon, bildtelefon eller fax.

På sjukhusen kan inneliggande patienter få låna texttelefon. Kontakta sjukhusets växel eller tolkcentralen för mer information.

Teleslinga

I många hörapparater finns det mottagare för teleslinga (T-slinga). När man lyssnar via slingan ger hörapparaten ett störningsfriare ljud eftersom det endast är talarens röst som går in i hörapparaten. I offentliga lokaler till exempel teater, bio, kyrkor, föreläsningssalar och dagrum finns ofta T-slinga installerad. Hörapparaten måste ställas i T-läge då man ska lyssna via slingan, finns beskrivet i hörapparatens bruksanvisning.

Bild som visar symbol för teleslinga
Symbol för T-slinga i lokal.
Bild som visar symbol för teleslinga
Symbol för T-slinga i lokal.

FM System

Frekvens modulation system (FM) som används tillsammans med hörapparater/CI  (cochlea implantat) är trådlösa system som kan liknas vid små miniatyr-radiostationer som sänder på speciella frekvenser. Ett FM-system består av en sändarmikrofon som personen som talar har och en mottagare som fångar upp ljudet och sänder det direkt till hörapparaten. FM-system är speciellt användbart för personer med uttalad hörselnedsättning. Dessa system är lämpliga till exempel vid bilkörning, föredrag, när flera talar (då kan man ha flera mikrofoner eller bordsmikrofoner). Tekniken gör att talarens ljud kommer direkt till hörapparaten utan att andra omgivningsljud stör.

SMS 112

Döva, hörselskadade och talskadade personer kan larma nödnumret 112 med mobiltelefon om numret har registrerats för tjänsten. Anmälan görs på www.sosalarm.se.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan