• Du har valt: Sörmland
Kateterisering av urinblåsa

Indikationer/kontraindikationer

Indikationer för kvarliggande kateter i urinrör eller supra-pubiskt, intermittent kateterisering

Klargörande av indikation i patientens journal underlättar utvärdering av kateterbehandling.

Svårighet att tömma urinblåsan:

 • Akut eller kronisk urinretention

Lagring av urin i urinblåsan bör undvikas:

 • Övre urinvägsinfektion.
 • Koagelbildande blödning i urinen.
 • Njurskador med risk för reflux och påverkad njurfunktion.

Andra indikationer:

 • Vid svår urininkontinens där behandlingsförsök inte lyckats och då patientens livskvalitet förbättras av kateterbehandling.
 • För att underlätta välbefinnande i livets slutskede.
 • Under läkning av sakralt/perinealt sår hos individ med urininkontinens.
 • Blåsinstillation (till exempel vid blåscancer eller andra sjukdomstillstånd i urinblåsan).
 • Mätning/övervakning av timdiures vid svår sjukdom.
 • Immobiliserande tillstånd som exempelvis höftfraktur, stroke i akut skede eller ryggmärgstrauma.
 • Urinavledning under tidsmässigt långa kirurgiska ingrepp.

Vid neurogen blåsrubbning kan ett eller flera av följande tillstånd förekomma. Höga tryck i urinblåsan med risk för påverkad njurfunktion, svårighet att tömma blåsan samt trängningar som inkräktar på livskvalitet. Flera indikationer kan därför finnas för kateterbehandling.

Kontraindikationer

Den enda absoluta kontraindikationen för kateterisering är söndrigt urinrör, särskild risk finns vid bäckentrauma. Blod i urinrörsöppningen eller massiv hematuri efter trauma kan vara tecken på skada i urinröret. [6]

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan