• Du har valt: Sörmland

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Munhälsa

Tandvårdsstödet och Tandvårdslagen

Vissa långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar orsakar specifika problem med munhälsan och då ökar ofta behovet av en tätare kontakt med tandvården och mer tandvård. Det kan bero på att sjukdomen i sig medför en ökad risk för tandskador eller problem med att sköta sin munhygien, till exempel vid problem med spastisk muskulatur, skakningar eller vid hela eller partiella förlamningar i ansiktet.

Personen kan på grund av en sjukdom även ha svårt att gapa och då kan det vara svårt för tandläkaren eller tandhygienisten att utföra tandvård. Flera sjukdomar, tillstånd och besvär ger rätt till att inkludera viss tandvård som en del av sjukdomsbehandlingen. Det kan till exempel gälla vård mot infektioner i käken inför en cancerbehandling eller en organtransplantation, där en infektion kan påverka resultatet. I dessa fall inkluderas tandvården i sjukvården och det innebär att besöksavgifterna får räknas samman med andra avgifter för hälso- och sjukvård och därmed ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. En del äldre och personer med sjukdom eller funktionsnedsättningar som har stort omsorgsbehov har även rätt till regionfinansierat ekonomiskt stöd.

Tandvårdsstödet är uppdelat i fyra huvudsakliga delar

  • Uppsökande verksamhet.
  • Nödvändig tandvård.
  • Tandvård som led i sjukdomsbehandling.
  • Tandvård vid vissa långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar.

Gemensamt för alla delar av tandvårdsstödet är att ställningstagande om berättigande till stöd görs av andra personalkategorier än tandvårdspersonal (biståndshandläggare, läkare eller sjuksköterskor). Det är av stor vikt att vård- och omsorgspersonal har god kännedom om tandvårdsstödets uppbyggnad samt var man kan hitta detaljerad information om dess konstruktion. På 1177 kan du läsa mer om det statliga tandvårdsstödet, länk finns även under Relaterad information.

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Personer med varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser har rätt till intyg om nödvändig tandvård och att erbjudas uppsökande verksamhet. Vårdpersonalen ansvarar för att vårdtagarna informeras om sina rättigheter och ges möjlighet att tacka ja eller nej samt att kontakt med tandvården etableras. Med ett intyg om nödvändig tandvård har patienten även rätt att få sin bastandvård utförd till öppenvårdsavgift. Anvisningar om vilka krav som skall vara uppfyllda och vad som ingår i nödvändig tandvård regleras av Socialstyrelsen [11].

Vid uppsökande munhälsobedömning ges förutom en bedömning av munhälsan även en individuell muntlig och skriftlig instruktion i munvård till den person som besöks eller till närstående/vårdpersonal som sköter personens munhygien. Vid behov ska även kontakt med tandvård rekommenderas eller erbjudas. Tandvården ska även erbjuda utbildning till vårdpersonal om munhälsa och munvård. Det är viktigt att skilja mellan en munhälsobedömning, som syftar till att fastställa om det föreligger ett tandvårdsbehov, och en basundersökning, som syftar till att systematiskt registrera anamnes och status med avseende på munhälsa. En basundersökning omfattar oftast även röntgenbilder och ett skriftligt undersökningsprotokoll.

Hemtandvård -  mobil tandvård

Mobil tandvård är ett komplement till den stationära tandvårdsmottagningen. Syftet är att kunna ge ett enklare utbud av munhälsovård och tandvård då livsbetingelserna avsevärt försvårar eller gör det omöjligt att ta sig till en tandvårdsmottagning. För sköra och sjuka patienter innebär det att tröttsamma resor, väntetider och onödig oro kan undvikas vilket är särskilt viktigt för personer med kognitiva brister.

Mobil tandvård gör i synnerhet att förebyggande insatser kan bli tillgängliga för fler äldre. Vilken typ av vård som kan erbjudas i patientens boende beror på vilka möjligheter den mobila utrustningen har. Vården ska vara av samma tekniska kvalitet som om den utförts på en mottagning. Vid mobil tandvård finns, som vid all typ av vård, ett absolut krav på patientsäkerhet, kvalitet, smittskydd och vårdhygien. Detta gäller även de eventuellt övriga miljökrav som respektive kommun ställer på verksamheten.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan