• Du har valt: Sörmland

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Munhälsa

Vikten av en god munhälsa

Sjukdom och åldrande ökar risken för ohälsa i munnen av flera skäl. Många äldre har dessutom flera sjukdomar samtidigt vilket gör deras hälsosituation ännu mer komplex. Begreppet "skör" kan användas för att beskriva äldre personers samlade ohälsa [2,3,4]. En försämrad munhälsa kan leda till minskad aptit och näringsupptag, vilket fördröjer läkningen av slemhinnor och sår i munnen. Det kan lätt bli en ond cirkel med  tilltagande obehag i samband med munvård på grund av skador och sår, och därmed en alltmer försämrad munhälsa.

Undersöka behovet av att etablera en tandvårdskontakt

För att få en uppfattning om patientens munhälsa och uppmärksamma vikten av munhälsan är det till stor hjälp att använda sig av tre frågor som tagits fram i samarbete mellan vård, tandvård och närstående:

  • Har du träffat någon tandläkare de senaste två åren?
  • Har du besvär från munnen eller vet du om något som är trasigt i din mun?
  • Är det något du undviker att äta?

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan