• Du har valt: Sörmland
Trakeostomi

Trakealkanyler och rengöring

Bild som visar trakealkanyler i plast
Exempel på trakealkanyler. Trakealkanyler finns tillverkade i olika plaster såsom PVC, silikon och polyuretan eller i silver. Trakealkanylen kan ha kuff, fenestration eller innerkanyl för att tillgodose olika behov hos patienten. [6]

Trakealkanyler med kuff

 

Bild som visar trakealkanyl med kuff och ledare
Exempel på trakealkanyl med ledare och kuff.
Bild som visar trakealkanyl med kuff och spruta
Exempel på trakealkanyl med kuff och spruta.

Kuffen medför en risk att skada luftstrupens vägg. Risken avgörs av hur hårt kuffen trycker och hur lång tid väggen belastas. Kontrollera trycket i kuffen med en speciell manometer. Kufftrycket är läkarordination men är oftast mellan 20-30 cm H2O men får inte överstiga 30 cm. 

Ansvarig läkare bör se över indikationen för att hålla trakealkanylen kuffad. Om kuffen är avsedd som skydd för aspiration, felsväljning till luftvägen, kan det räcka att kuffa under några timmar kring måltiderna. När sen luften dras ur kuffen med spruta så rinner det som finns ovanför kuffen ner och måste då sugas bort. En trakealkanyl med sugkanal ovanför kuffen kan med fördel användas. För många patienter med långvarig respiratorbehandling kan ventilationen fungera bra med tömd kuff dagtid och det ger samtidigt möjlighet att tala på den luft som passerar upp till stämbanden [7]. Alternativt kan en trakealkanyl som är gjord för ventilatorberoende patienter användas, som är kuffad och samtidigt ger talmöjlighet.

Om trakealkanylen behöver vara kuffad hela dygnet minimeras risken för tryckskador och slemanhopning genom att kuffen töms två gånger/dygn eller oftare enligt ordination. Var beredd att suga slem när kuffen töms eftersom det i regel samlats sekret ovanför kuffen. Fyll kuffen igen omedelbart efter sugningen. Det finns speciella trakealkanyler med möjlighet att suga ovanför kuffen när man vill undvika problem från slem som samlas ovanför kuffen.

Trakealkanyler med innerkanyl

Vissa trakealkanyler har innerkanyl, ett löstagbart rör inskjutet i röret i den yttre kanylen. Innerkanylen kan lätt tas ut och göras ren från slem, för att minska risken att trakeostomin blockeras av luftvägssekret.

Trakealkanyler av silver används fortfarande av vissa patienter och kan individanpassas av Nationellt Respirationscentrum, Danderyds sjukhus. Där finns också möjlighet till individanpassning av alla slags trakealkanyler för bästa komfort och funktion för patienten, såsom till exempel placering av fenestrering, kanylens form och längd.

Bild som visar trakealkanyler, silver
Trakealkanyler av silver.

Fenestrerade trakealkanyler och talventil

 

Bild som visar luftens väg vid trakeostomi
När kuffen inte är uppblåst kan luften passera i luftstrupen. Fenestreringen fungerar som luftpassage då talventil används (som på bilden).

En fenestrerad trakealkanyl har en eller flera öppningar i ytterkurvan för att så mycket luft som möjligt ska nå stämbanden.  Den kan utnyttjas för att patienten ska kunna tala eller när man vill prova om luftvägen räcker så att patienten klarar att andas utan att använda trakeostomin.

För att möjliggöra tal kan en talventil sättas på trakealkanylen enligt ordination. Iaktta då patienten så att andningen inte blir för ansträngd. För det mesta används talventilen tillsammans med en så kallad fenestrerad trakealkanyl som ger fri passage för luften upp till stämbanden. Även en trakealkanyl med liten diameter kan användas som ger luftpassage vid sidan av kanylen [6]. Talventilens filter byts dagligen. Själva talventilen rengörs efter dagens användning med kranvatten, vid hög kalkhalt i vattnet rekommenderas att renat vatten används. Den ska förvaras torrt och kan användas i två veckor. Talventil ska inte användas under sömn, eftersom inandningsluften inte blir tillräckligt befuktad.

Läs mer om bortfall av talförmåga under Följder av trakeostomi.

Exempel på fenestrerad trakealkanyl.
Bild som visar talventil
Exempel på talventil.

Bytesfrekvenser för trakealkanyl

Trakealkanyler byts enligt ansvarig läkares ordination och efter tillverkarens rekommendation. 

Rengöring av flergångs innerkanyler

Innerkanylen rengörs 1-2 gånger/dag samt vid behov. En innerkanyl ska alltid sitta i. Därför är det bra att ha två kanyler att alternera mellan så man alltid har tillgång till en ren.

Tillvägagångssätt

Tillvägagångssättet som beskrivs gäller oavsett om patienten vårdas på sjukhus, på vårdboende eller i hemmet.

  1. Ta ut innerkanylen.
  2. Sätt i en ren innerkanyl.
  3. Rengör innerkanylen enligt tillverkarens anvisningar. Rengöringsproceduren kan variera beroende av material. Det är vanligt att rengöra innerkanylen invändigt och utvändigt med milt oparfymerat handdiskmedel och kroppstempererat kranvatten. Om slemmet sitter fast kan rengöringsborste tillverkad för ändamålet användas, alternativt dra rena, blöta kompresser genom innerkanylen med hjälp av en böjd peang eller pincett.
  4. Upprepa tills allt synligt slem har avlägsnats. [4,8,9] Var försiktig så att trakealkanylen inte repas på insidan.
  5. Skölj ur innerkanylen med Natriumklorid 9mg/mL.
  6. Låt lufttorka eller torka torrt med en ren kompress [10]. Den rena och torra Innerkanylen ska förvaras rent, torrt och dammfritt. 
Bild som visar innerkanyl fenestrerad respektive ej fenestrerad
Exempel på fenestererad innerkanyl (längst ner) och ofenestrerad innerkanyl (överst).

Hygienavdelningarna på några sjukhus föreskriver andra rengöringsmetoder av flergångs innerkanyler. Se lokala anvisningar.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan