• Du har valt: Sörmland
Ren och steril rutin utanför operationsenheter

Ren och steril rutin utanför operationsenheter - Översikt

Att använda sig av ren eller steril rutin avgörs av vilken behandling eller vilket ingrepp som ska utföras. Skillnaden mellan dessa förfaringssätt förklaras av vilken renhetsgrad som ska användas i proceduren.

Verksamhetschef eller medicinskt ansvarig har ansvar för att det finns kvalitetssäkrade processer för att uppnå och bibehålla avsedd renhetsgrad. Vårdgivaren ansvarar för att det finns ett ledningssystem som systematiskt och fortlöpande utvecklar och säkerställer kvaliteten i verksamheten (SOSFS 2011:9). Syftet med den här texten är att beskriva förutsättningar och tillvägagångssätt vid ren respektive steril rutin för att tillgodose en patientsäker vård. Oavsett om ren eller steril rutin används ska förutsättningar för att bibehålla renhetsgraden beaktas. Det innebär exempelvis att aktiviteter på rummet som bäddning eller städning inte ska pågå samtidigt som behandling av sår.

Ren rutin

"Ren rutin" är ett begrepp som innebär att allt material som används har rengjorts, förvarats, och hanterats så att materialet är fritt från sjukdomsalstrande mikroorganismer. 

Exempel på material är:

  • Flergångsmaterial som är rengjort och desinfekterat i kontrollerad process, till exempel rondskålar, instrument och spekulum. Detta material har renhetsgraden "high level desinfection", tills vidare benämnt med det vedertagna begreppet höggradigt rent.
  • Engångsmaterial som är fabriksrent, till exempel kompresser och förbandsmaterial.

Läs mer om renhetsgrader i Vårdhandbokens texter om medicinska produkter med specificerad mikrobiell renhet.

Ren rutin kan användas vid beröring av hel slemhinna, vid rengöring och behandling av akuta ytliga sårskador samt rengöring och behandling av kroniska sår som redan är kontaminerade. Ren rutin kan i de flesta fall även användas vid kateterisering av urinblåsa.

Verksamhets­chef eller medicinskt ansvarig kan besluta att steril rutin ska användas istället för ren rutin enligt lokala anvisningar.

Regionala tillägg

Steril rutin

Vid steril rutin används sterilt material där samtliga mikroorganismer inklusive sporer har avdödats. För att uppnå denna högsta renhetsgrad ska material rengöras, desinfekteras och slutligen steriliseras, vilket vanligen sker i autoklav.

Steril rutin ska användas då hud eller slemhinna penetreras, för att undvika att mikroorganismer tillförs till steril vävnad. Exempel då steril rutin används utanför operationsenhet är mindre kirurgiska och gynekologiska ingrepp såsom extirpation av naevus och lipom eller spiralinsättning. Rutinen används även vid behandling av sår som har öppen förbindelse med steril kroppshåla eller led, samt vid kateterisering eller blåssköljning i samband med kirurgiska ingrepp i urinvägarna.

Till toppen av sidan