• Du har valt: Sörmland

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten

För att tillämpa ren rutin behövs:

 • Produkter som genomgått en kontrollerad process i diskdesinfektor och/eller fabriksrena engångsprodukter.
 • Kommunalt kranvatten. Finns inte det att tillgå används sterila lösningar.
 • Funktions- och kvalitetssäkrad diskdesinfektor för rengöring och desinfektion av flergångsmaterial.

Aseptisk hantering

Aseptisk hantering innebär att produkter som genomgått ”high level disinfection” och fabriksrena engångsprodukter förvaras och hanteras så att renhetsgraden behålls hela vägen fram till användning hos patient. Hantera alltid engångs- och flergångsmaterial med desinfekterade händer.

Förvaring

Produkter som genomgått ”high level disinfection” och fabriksrena produkter förvaras torrt och dammfritt samt skyddas för solljus och stora temperaturväxlingar. Undvik stora lager för att säkerställa cirkulation på produkterna. Materialet ska förvaras avgränsat i till exempel skåp, lådor eller på hyllor i ett separat förrådsrum:

 • Engångsprodukter, till exempel kompresser, förband och engångsspekulum förvaras i avdelningsförpackning.
 • Flergångsprodukter förvaras så att förorening inte sker när instrument plockas för användning, till exempel liggande i låda med lock.

Rengöring och desinfektion av flergångsmaterial, skåp, hyllor och lådor

För att garantera renhetsgraden ska flergångsprodukter, till exempel rondskålar, instrument och behållare inklusive plockpincett processas i diskdesinfektor en gång i veckan. Utrymmet där desinfekterade medicintekniska flergångsprodukter förvaras, till exempel hylla och låda med lock, ska rengöras och desinfekteras en gång i veckan.

Använd ett alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid vid rengöring och desinfektion av skåp, hyllor och lådor:

Hantering av material som rengjorts och desinfekterats

Efter process i diskdesinfektor ska produkter hanteras så att renhetsgraden bibehålls.

Gör så här:

 • Rengör och desinfektera avställningsytan med alkoholbaserat  ytdesinfektionsmedel med tensid.
 • Öppna luckan till diskdesinfektorn, desinfektera därefter händerna.
 • Kontrollera diskresultatet. Är godset inte är rent, trots korrekt placering och att daglig kontroll och underhåll utförts – kontakta tekniker för felsökning.
 • Saknas torkmodul i diskdesinfektorn eller tillgång till torkskåp, torka godset för att förebygga förorening och rostangrepp. Använd engångsduk med lågt fibersläpp.
 • Rengjort och desinfekterat gods flyttas med bibehållen renhetsgrad till avsedd plats för förvaring för att undvika förorening.

Ren rutin - tillvägagångssätt

Ren rutin kan användas till sår som inte kräver steril rutin, till exempel akuta ytliga sårskador eller kroniska sår som redan är kontaminerade.

Gör så här vid arbete enligt ren rutin:

 • Hantera alltid engångs- och flergångsprodukter med desinfekterade händer.
 • Ta fram det material som du ska använda till den enskilde patienten och placera det på rengjord och desinfekterad yta, till exempel en bricka eller vagn.
 • Använd pincett, exempelvis den som ska användas vid behandling, för att plocka ihop rent material såsom kompresser med mera.
 • Portionera eventuell salva, kräm eller liknande i ren mugg, på kompress eller spatel.
 • Använd färsktappat, kroppstempererat kranvatten som tagits från tappställe som används ofta. Spola någon minut innan användning. Sterila lösningar används om kommunalt kranvatten saknas.
 • Använd utrustning enligt basala hygienrutiner, skyddshandskar, plastförkläde och visir eller motsvarande stänkskydd vid risk för stänk av kroppsvätskor mot ansiktet.

Hantering av använt material och utrustning

 • Kassera använt förbrukningsmaterial inklusive överblivet engångsmaterial
 • Omhänderta använda flergångsmaterial direkt och processa det i diskdesinfektor.
 • Rengör och desinfektera arbetsytor och eventuell patientbrits eller gynekologstol med mera, som kan ha förorenats med kroppsvätskor.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan