• Du har valt: Sörmland

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten

För att tillämpa steril rutin behövs:

 • Sterila engångs- och/eller flergångsprodukter.
 • Funktions- och kvalitetssäkrad diskdesinfektor för rengöring och desinfektion av flergångsprodukter. Process i diskdesinfektor föregår alltid sterilisering.
 • Validerad och kontrollerad steriliseringsprocess, vilket bör ske på sterilteknisk enhet, för sterilisering av flergångsprodukter.

Aseptisk hantering 

Aseptisk hantering innebär att sterila produkter förvaras och hanteras så att steriliteten behålls hela vägen fram till användning hos patient.

Förvaring

Sterila produkter förvaras torrt och dammfritt samt skyddat från solljus och stora temperaturväxlingar. Materialet ska förvaras avgränsat i till exempel skåp eller en låda, lämpligen i separat förrådsrum. Sterila engångsprodukter förvaras i avdelningsförpackning, för att säkerställa renhetsgraden.

Rengöring och desinfektion av skåp, hyllor och lådor

Utrymmet där sterilt material förvaras ska rengöras och desinfekteras regelbundet, så att de hålls dammfria.

Använd alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid vid rengöring och desinfektion av skåp, hyllor och lådor.

Steril rutin - tillvägagångssätt 

Steril rutin ska användas då hud eller slemhinna penetreras för att undvika att mikroorganismer tillförs till steril vävnad. Exempel då steril rutin används utanför operationsenhet är mindre kirurgiska och gynekologiska ingrepp såsom extirpation av naevus och lipom eller spiralinsättning. Steril rutin används även vid omläggning av sår som har öppen förbindelse med steril kroppshåla eller led, samt vid kateterisering eller blåssköljning i samband med kirurgiska ingrepp i urinvägarna.

Utrustning vid steril rutin

 • Vid steril rutin används alltid plastförkläde alternativt kompletterande klädsel med steril rock. Syftet med plastförkläde/steril rock är att förebygga indirekt kontaktsmitta från personalens arbetskläder. Steril rock kan krävas för att bibehålla renhetsgraden exempelvis om instrument, ledare med mera riskerar att komma i kontakt med arbetskläder.
 • Vid mindre kirurgiska ingrepp används alltid sterila handskar. Vid övriga sterila ingrepp där det går att bibehålla aseptiken kan rena undersökningshandskar användas.
 • Vid risk för stänk av kroppsvätskor mot ansiktet, använd visir eller motsvarande stänkskydd.

Kompletterande klädsel, steril drapering och behov av specialventilation

Bedöm behovet av ytterligare klädsel och steril drapering enligt lokala anvisningar. Faktorer som påverkar är ingreppets lokalisation och djup, hur lång tid ingreppet beräknas ta och om patienten har ökad risk för komplikationer, till exempel infektion. Kompletterande klädsel innebär steril operationsrock, operationsmössa och munskydd. Steril drapering innebär steril inklädning av operations- eller punktionsområdet, till exempel vid ledinjektion. Mer omfattande operativa ingrepp och behandlingar eller liknande bör ske på operationssal med hög hygienisk standard och luftrenhet. Läs mer i Vårdhandbokens texter om operationssjukvård.

Lokala anvisningar kan finnas för bedömning av vilka ingrepp som ska utföras på operationsenhet med högre luftrenhet (specialventilation) samt när det finns behov av kompletterande klädsel och steril drapering.

Regionala tillägg

Gör så här vid arbete enligt steril rutin

 • Steril uppdukning ska ske i så nära anslutning till ingreppet som möjligt. Uppdukningen bör utföras av två personer.
 • Hantera sterila produkter med sterila handskar eller sterila instrument så renhetsgrad bibehålls.
 • Ta fram det material som du ska använda till den enskilde patienten och placera det på rengjord och desinfekterad yta, till exempel bricka eller vagn.
 • Kontrollera att förpackningar är hela, torra och att utgångsdatum inte passerat.
 • Duka upp på sterilt underlag. Använd steril plastad duk eller sterilt omläggningsset.
 • Hantera alltid oförpackat sterilt material med sterila handskar eller sterila instrument.
 • Använd sterila lösningar.

Huddesinfektion vid mindre kirurgiska ingrepp utanför operationsenhet

Rengör och desinfektera det hudområde på patienten där ingreppet ska utföras genom att:

 • Tvätta synligt smutsig hud med tvål och vatten eller med klorhexidintvål enligt lokal anvisning.
 • Torka torrt.
 • Applicera därefter rikligt med klorhexidinsprit 5 mg/ml och gnid in under ½ - 2 minuter, beroende på typ av ingrepp. Använd flera tvättorkar.

Läs mer om Förberedelse av operationsområdet med intakt hud i Operationssjukvård.

Den som ska utföra ingreppet - handdesinfektion

 • Tvätta händer och underarmar noggrant med tvål och vatten.
 • Torka torrt.
 • Vid mindre och kortare ingrepp desinfekteras händer och underarmar därefter med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel som innehåller minst 70% etylalkohol.
 • Vid djupare och längre ingrepp desinfekteras händer och underarmar därefter med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel med fördröjd effekt, så kallad preoperativ eller kirurgisk handdesinfektion.

Hantering av använt material och utrustning

 • Kassera använt förbrukningsmaterial inklusive överblivet engångsmaterial.
 • Omhänderta använda flergångsprodukter direkt och processa i diskdesinfektor. Rengöring och desinfektion föregår alltid steriliseringsprocessen.
 • Rengör och desinfektera arbetsytor och eventuell patientbrits eller gynekologstol med mera, som kan ha förorenats med kroppsvätskor.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan