• Du har valt: Uppsala län

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten

Doppler

Vid mycket låga blodtryck och hos en patient i chock kan det vara svårt att höra pulsvågorna i kärlen med stetoskop. Man kan då använda en dopplermätare istället. Sätt på blodtrycksmanschetten som vanligt. Placera dopplerproben över till exempel a.bracialis. Använd kontaktgel mellan probe och hud. Pulsljuden förstärks via dopplermätaren ut i rummet. Pumpa upp manschetten tills ljuden upphör och släpp sedan ut luften som vanligt. Det systoliska blodtrycket avläses på blodtrycksmanschettens manometer när pulsljuden återkommer. Det diastoliska blodtrycket går ej att avläsa med hjälp av doppler [3].

Automatiska blodtrycksmätare

Automatiska blodtrycksmätare används ofta vid hemblodtrycksmätning men är även vanligt förekommande vid mätningar som görs på sjukvårdsinrättningar.

Mätarna består av en blodtrycksmanschett, luftslang och mätdosa med display och mäter blodtrycket med en så kallad oscillometrisk metod. Detta innebär att mätenheten, via luftslangen som är kopplad till manschetten, registrerar de variationer i blodtrycket som uppstår vid varje hjärtkontraktion. När luften töms ur manschetten uppmäts ett medelartärtryck. Utifrån detta beräknas det systoliska och diastoliska blodtrycket [6,35].

Automatiska mätare sägs vara mindre tillförlitliga vid rytmrubbningar som till exempel förmaksflimmer eller frekventa extraslag. Även taky- och bradykardier kan göra mätresultaten mindre tillförlitliga. Nu finns dock ett flertal modeller av automatiska blodtrycksmätare som känner av och varnar vid oregelbunden hjärtrytm så patienten uppmärksammas på detta [35,36].

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan