• Du har valt: Uppsala län
Blodtrycksmätning, manuell

Möjliga felkällor vid blodtrycksmätning

Utrustning och teknik

Högt blodtryck är en stor riskfaktor för sjukdom och för tidig död. De som utför blodtrycksmätningen måste därför ha kunskap om möjliga felkällor som kan påverka mätresultaten.

Tänk på följande:

 • Manschettens manometer bör kontrolleras 1 gång per år, se avsnittet om material vid manuell blodtrycksmätning [3,4,15].
 • Val av rätt manschett när det gäller bredd, längd och ”modell”, se avsnittet om material vid manuell blodtrycksmätning [3,4,9,15].
 • Gummiblåsan i manschetten, pumpbollen och slangarna är oftast tillverkade av latex som kan torka. Kontrollera att det inte uppstått några sprickor som kan medföra läckage [9].
 • Ventilen mellan pumpbollen och slangen kan täppas till av damm vilket medför att det blir svårt att pumpa i och släppa ut luft ur manschetten [9].
 • Visaren på manometern kan börja ”slå” innan pulsljud hörs. Detta kan inträffa högt över det systoliska värdet och ska inte användas som uppmätt värde.
 • Se till att patienten har rekommenderad kroppsställning samt armen i rätt nivå i förhållande till hjärtat, se avsnittet om förberedelser [4-6,8,11-13,15].

Den som utför blodtrycksmätningen

Tänk på följande:

 • Släpp ut luften ur manschetten långsamt. Hos patienter med låg puls (<60 slag/minut) kan man riskera att registrera felaktiga blodtrycksvärden om trycket i manschetten släpps ut för snabbt, se avsnittet om tillvägagångssätt [3,5,6,8,15].
 • Tryck inte stetoskopet för hårt mot artären. Kärlet kan då komprimeras och pulsljuden uteblir eller kan en virvelbildning uppstå som felaktigt kan tolkas som pulsljud [3,9,15].
 • ”Silent gap”  eller auskultatoriskt gap kan uppstå vid framför allt högt blodtryck. Det innebär att pulsljuden försvinner ganska snart efter att luften i manschetten börjat släppas ut för att sedan återkomma. De första pulsljuden kan då tolkas om störningar vilket medför att en hypertonidiagnos kan missas. För att undvika risken för felvärde och för att vara säker på att manschettrycket överstiger det systoliska blodtrycket bör man därför börja med en palpatoriskt blodtrycksmätning [3,9].
 • Venstas kan uppkomma vid långvarig avstasning av blodflödet. Artärflödet minskar och pulsslagen blir svaga och svåra att avlyssna. Det är därför viktigt att vänta en minut mellan upprepade mätningar, se avsnittet om tillvägagångssätt [3,15].

Patientrelaterade faktorer

Tänk på följande:

 • Vilotid för patienten innan själva mätningen, se avsnittet om förberedelser [4-6,8,15].
 • Smärta, stress, full urinblåsa och fysisk ansträngning före mätningen kan påverka patientens blodtryck. Även omgivningens temperatur samt intag av tobak eller koffein kan orsaka blodtryckspåverkan. Läs mer i avsnittet om förberedelser [3,6,8,15].
 • Om patienten talar eller rör sig när mätningen görs kan blodtrycket bli falskt för högt [15,21].
 • Oregelbunden hjärtrytm (vanligast förmaksflimmer) försvårar blodtrycksmätningen. Skillnaderna i kamrarnas fyllnadstid, slagvolym och kontraktionskraft gör att blodtrycket varierar mellan hjärtslagen. På grund av dessa blodtrycksvariationer rekommenderas 2–3 mätningar vid varje mättillfälle och medelvärdet av dessa mätningar noteras. Vid arytmier, framför allt förmaksflimmer, når inte alla blodvågor ut i armarna, det vill säga hjärtats egentliga slagfrekvens är högre än den pulsfrekvens som kan kännas/höras i a. brachialis. Oregelbundenheten gör också att man ibland kan höra ett första slag och därefter uppstår en kort paus innan flera slag efter varandra hörs. Vid förmaksflimmer är det systoliska blodtrycket det värde då två slag i rad hörs [22-24].
 • Så kallad vitrockshypertoni innebär att patienten får ett falskt för högt blodtrycksvärde när de kommer till läkare eller annan vårdpersonal. Vid kontroller som görs på mottagning bör därför upprepade mätningar göras eftersom blodtrycket ofta sjunker efter några minuter. Om blodtrycket ändå är fortsatt för högt rekommenderas att hemblodtrycksmätning eller ambulatorisk mätning utförs [3-5,15].
 • Vid kärlförändringar med extrem stelhet i artärerna krävs ibland ett mycket högt tryck i manschetten för att artären ska komprimeras vilket kan leda till att blodtrycket blir falskt för högt vid mätningen. Detta är idag ovanligt men kan ses hos patienter med svår njursvikt, avancerad arterioskleros eller långvarig diabetes [9].

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan