• Du har valt: Uppsala län

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Blodtrycksmätning, manuell

Tillvägagångssätt


 • Eftersom blodtrycket kan stiga vid samtal ska mätningen utföras under total tystnad [25, 26].
 • Börja med att mäta ett palpatoriskt blodtryck (se nedan) för att inte missa ett "silent gap" (se förklaring under rubriken  Att tänka på) [3].
 • Ta därefter ett auskultatoriskt blodtryck (se nedan).
 • Vid första mättillället ska blodtrycket alltid mätas i båda armarna. Om patienten är äldre än 60 år, har diabetes eller medicinerar för högt blodtryck bör även ett stående blodtryck mätas efter 1 minut [6,17,21].
 • Vid lika tryck i båda armarna (<10 mmHg skillnad) bör höger arm användas vid fortsatta kontroller [27]. Om blodtrycket är olika i armarna ska blodtrycket fortsättningsvis alltid mätas i armen med högst blodtryck. Om skillnaden mellan armarna är >20 mmHg bör saken till detta utredas ytterligare. Mät alltid i samma arm vid efterföljande kontroller [4,6,10,17,21].
 • Vid två mätningar efter varandra, vänta en minut mellan mätningarna och töm gärna venstasen genom att lyfta armen. Töm även manschetten på luft mellan mätningarna för att minska risken att värdet blir falskt för högt [3,4].
 • Vid blodtrycksmätning på mottagning, ta 2-3 blodtrycksvärden då blodtrycket ofta sjunker efter några minuter. Notera medelvärdet i journalen med 2 mmHg när [4].
 • Dokumentera datum, klockslag, patientens läge, arm och manschettbredd i journalen [3,6,17].
Bild som visar blodtrycksmätning liggande och sittande
Armens placering vid liggande och sittande blodtrycksmätning. För större bilder, se Förberedelser.

Gör så här vid palpatorisk mätning

 1. Placera blodtrycksmanschetten stadigt men inte för hårt kring överarmen (ett finger ska med lätthet kunna placeras mellan manschett och hud).
 2. Palpera pulsen i a.radialis (på tumsidan i handleden) eller a.brachialis (på lillfingersidan i armvecket).
 3. Pumpa upp manschetten tills pulsen upphör att kännas och 30 mmHg till. Släpp sedan ut trycket med 2-3 mmHg/s och vid det manschettryck då pulsen återkommer är värdet för det systoliska blodtrycket [3].

Den palpatoriska metoden är mycket bra vid akuta tillstånd också då man förutom ett snabbt mätt blodtryck får en känsla för patientens tillstånd genom att känna pulsens fyllnad och hudens temperatur. Endast det systoliska blodtrycket erhålls med denna metod.

En snabbare metod, när även ett auskultatoriskt blodtryck ska mätas direkt efter och man bara vill försäkra sig om att inte missa silent gap, är att uppskatta det systoliska blodtrycket genom att känna på pulsen, pumpa upp manschetten och notera när pulsen försvinner och sen släppa ut luften direkt. Obs! I filmen visas endast den fullständiga palpatoriska mätmetoden.

Gör så här vid auskultatorisk mätning

Auskultatorisk mätning sker efter den palpatoriska mätningen.

  1. Palpera ut a.brachialis och lägg stetoskopet där pulsen kändes (bra om man redan känt ut den vid palpatoriska mätningen).
  2. Pumpa upp manschetten till 30 mmHg över det palpatoriska blodtrycksvärdet.
  3. Släpp därefter ut trycket med 2-3 mmHg/sekund. Hos patienter med långsam puls (<60 slag/min) kan man riskera att registrera felaktiga blodtrycksvärden om trycket i manschetten släpps ut för snabbt. De första pulsslag som hörs (även om det är svagt) är det systoliska blodtrycksvärdet. Ljuden ändrar karaktär och upphör så småningom, vilket är det diastoliska blodtrycksvärdet [3,6,9].

Ortostatiskt blodtryck

Ortostatiskt blodtryck definieras utifrån att det systoliska blodtrycket faller med minst 20 mmHg, det diastoliska trycket faller med minst 10 mmHg eller en minskning av systoliskt blodtryck <90 mmHg efter att en person reser sig upp och därefter står still i 3 minuter [28-31].

Ortostatiskt prov

Metoderna för ortostatiskt blodtycksprov är varierande. Den mest använda är att puls och blodtryck mäts när patienten ligger ner efter att ha vilat minst 5 minuter. Därefter får patienten resa sig upp och mätningen upprepas omedelbart efter uppresning. Vid de tillfällen där patienten inte kan stå upp/resa sig upprepas mätningarna i sittande ställning. Därefter görs ny mätning efter 1 minut samt efter 3 minuter stående. Hos vissa patienter kan man dock se en långsam sänkning av blodtrycket. Därför kan ytterligare kontroller efter 5 och till och med 10 minuter vara till hjälp för att diagnosticera ortostatiskt blodtryck. Patienten ska stå helt stilla när testet genomförs. Armen ska hänga avslappnad rakt ner och blodtrycksmanschetten placerad i höjd med mitten av sternum. Ur patientsäkerhetssynpunkt kan det vara bra att vara två personer som övervakar patienten samt ha en brits nära till hands vid utförandet av provet för att minska risken att patienten skadar sig vid eventuellt blodtrycksfall. [29-31].

Rengöring av blodtrycksmanschett och stetoskop

Rengör blodtrycksmanshett och stetoskop med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider efter mätningen. Verksamheten ska definiera hur regelbunden rengöring av utrustning som delas mellan patienter/vårdtagare ska utföras. Vid eventuell förorening av kroppsvätskor gäller som alltid punktdesinfektion med medel som följer lokal rutin.

Här kan du titta på en film som visar tillvägagångssättet vid blodtrycksmätning.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan