• Du har valt: Uppsala län

Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten

Blodtrycksmätning vid icke akuta tillstånd

Blodtrycksmätningen bör göras i ett rum med behaglig temperatur. Försäkra dig om att patienten är väl informerad om hur undersökningen går till samt att patienten har tömt urinblåsan. Patienten ska undvika kaffe, te, tobak och tyngre fysisk ansträngning 30 minuter innan mättillfället [3,4,6,9,12,13,14].

För att få jämförbara värden för en och samma person bör mättillfället standardiseras så långt det går [8].

Blodtrycksmanschetten

Prova ut rätt manschettbredd innan mätningen. Läs mer under Material vid manuell blodtrycksmätning. Placera manschetten direkt mot huden före patienten vilar. Inga stasande klädesplagg ovanför eller under manschetten. För att stetoskopet inte ska komma i kontakt med manschetten, vilket gör att störande ljud uppstår, ska den placeras 2-2,5 cm ovanför armvecket. Manschetten ska sitta stadigt men inte för hårt kring överarmen. Ett finger ska med lätthet kunna placeras mellan manschett och hud och den ska vara lika åtsittande i övre och nedre kant av manschetten [1,3,6,9,10,14,15].

Kroppsställning och vila

Blodtrycksmätning på vårdcentral eller mottagning rekommenderas att genomföras med patienten i sittande ställning. Hos äldre personer går sympatikuspåslaget till kärlsystemet långsammare, vilket kan medföra att vasokonstriktionen som aktiveras i benen när man står upp kvarstår under längre tid. Detta kan då ge ett falskt för högt blodtryck när personen lägger sig ner [16].

  • Fötterna ska vara stadigt i golvet och ryggen mot stabilt ryggstöd [6,8,14,17].
  • Benen ska inte vara korsade [6,14,18-20].
  • Patienten vilar tyst i minst 5 minuter [6,12,14,17,21].

Armen i rätt nivå

För att förhindra att muskelkontraktioner påverkar undersökningsresultatet ska armen vara avslappnad. Det är därför viktigt att armen har ett bra stöd. Armen måste också ligga i rätt nivå vid mätningen. Vid liggande blodtrycksmätning ska armen (a. brachialis) komma i hjärthöjd, egentligen höger förmaks höjd. Med en nivåkudde som är vändbar (HELP-kudden bland annat) kan armen placeras i rätt höjd. Utan nivåkudde blir blodtrycket något högre än med nivåkudde (artären kommer under hjärtnivå). Handflatan ska vara vänd uppåt. [6,12,15,17,21-23].

Vid sittande blodtrycksmätning ska armen placeras i ett armstöd som kan ställas in så att armen kommer i rätt läge, det vill säga i höjd med mitten av sternum (bröstbenet). Armen ska vara avslappnad och handflatan vänd uppåt. Var noga med att armens läge möjliggör att a.brachialis kan palperas och lätt avlyssnas med stetoskopet. [4,6,15,24].

Vid stående blodtrycksmätning ska armen hänga avslappnad rakt ned och mätningen sker efter 1-2 minuter. Blodtrycksmanschetten ska sitta i hjärthöjd. Det vill säga i höjd med mitten av sternum (bröstbenet). För att blodtrycksmanschetten inte ska glida ner kan man hålla kvar stetoskopets membran över artären och övriga handen runt armen. Vid misstanke om ortostatism (blodtrycksfall vid lägesändring från liggande till stående) mäts det omedelbart vid stående. Läs mer under rubriken Ortostatiskt prov.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan