• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Avfall, farligt

Biologiskt avfall

Definition

Med biologiskt avfall avses fast ämne eller fast substans från människa (samma definition som i SOSFS 2001:8).

De allmänna råden i SOSFS 2001:8 gäller inte för sådant biologiskt avfall som omfattas av begravningslagen (SFS 1990:1144) eller foster eller abortmaterial som omhändertagits efter abort. Exempel på biologiskt avfall:

  • Vävnader eller organ.
  • Identifierbara kroppsdelar.
  • Kasserade anatomiska preparat.

Med preparat och kroppsdelar menas avfall som kan vara estetiskt stötande. Hit räknas till exempel inte avfall som naglar och hår.

Emballering och märkning

Biologiskt avfall ska samlas upp i typgodkända behållare. Behållaren ska förslutas så att avfall eller smittämnen inte kan läcka ut. Om behållaren innehåller mycket vätska så ska det även finnas absorbentmaterial i behållaren.

Förpackningen ska synligt märkas med svart text "Biologiskt avfall" på gul botten. Om det biologiska avfallet även är smittförande ska förpackningen märkas med två etiketter, biologiskt avfall och smittförande avfall, då avfallet därmed omfattas av ADR-S (MSBFS 2020:9). Endast det avfall som anges på etiketten får läggas i behållaren.

Bild som visar etikett
Exempel på etikett för biologiskt avfall.

Förvaring

Förvaringsutrymmet bör hållas låst. Det bör vara lätt att rengöra och tåla desinfektion.

Biologiskt avfall som ska förvaras längre tid än ett dygn men kortare tid än fem dygn ska förvaras i ett utrymme med en lufttemperatur av högst + 8°C. Biologiskt avfall som ska förvaras längre tid än fem dygn ska frysas. Fryst, biologiskt avfall får inte förvaras längre tid än ett år.

Slutbehandling

Biologiskt avfall ska förbrännas vid anläggning som är godkänd för att hantera sådant avfall. På förbränningsanläggningen ska det biologiska avfallet inte förvaras tillsammans med andra avfallsslag.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan