• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Avfall, farligt

Smittförande avfall

Definition

Hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården regleras av SOSFS 2005:26. Avfall som är eller bedöms kunna vara förorenat med organiskt material från vård eller undersökning av människor med känd eller kliniskt misstänkt sjukdom som är orsakad av mikroorganismer som tillhör riskklass 3-4 och/eller mikroorganismer som är framodlade och tillhör riskklass 2-4 i Arbetsmiljöverkets föreskrifter: Smittrisker (AFS 2018:4).

Exempel på smittförande avfall:

  • Avfall förorenat med kroppsvätska från patient med känd eller misstänkt blodsmitta.
  • Smittförande material enligt definition från mikrobiologsikt laboratorium.
  • Smittförande biologiskt avfall.

Verksamhetschefen ska fastställa lokala rutiner för den personal som hanterar smittförande avfall. Rutinerna ska dokumenteras.

Av rutinerna ska det framgå

  1. vilken sorts avfall som ska anses som smittförande,
  2. vem som ska göra riskbedömningen av avfallet i det enskilda fallet, och
  3. de förfaranden som ska användas för respektive avfallsslag.

Vid tveksamhet i riskbedömningen i ett enskilt fall ska verksamhetschefen ta ställning efter att ha hört vårdhygienisk expertis, till exempel hygienläkare eller hygiensjuksköterska.

Emballering och märkning 

Avfall med smittförande egenskaper klassas som farligt avfall och även som farligt gods vid transport på väg (ADR-S), (MSBFS 2020:9). Det gäller inte om avfallet har konverterats till icke smittförande avfall genom autoklavering eller annan metod.

Smittförande avfall ska samlas upp i typgodkända behållare. Behållaren ska förslutas så att avfall eller smittämnen inte kan läcka ut. Om behållaren innehåller mycket vätska så ska det även finnas absorbentmaterial i behållaren. Om förpackningen eller behållaren är emballage för transport på väg, gäller märkning och emballering enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter ADR-S om transport av farligt gods. Observera att det är separata UN-nummer beroende på klassificering av det smittförande avfallet. För smittförande avfall kategori A - kontrollera vad som gäller för emballering, märkning och hantering i aktuell verksamhet. Kontakta verksamhetens säkerhetsrådgivare vid oklarheter.

Endast det avfall som anges på etiketten får läggas i behållaren.

Exempel på etikett för smittförande avfall.

Förvaring

Förvaring av smittförande avfall regleras av SOSFS 2005:26. Avfallet förvaras i desinfektionsrum/motsvarande som har, eller har nära anslutning till tvättställ, golvbrunn och tappställe för varmt och kallt vatten. Avfallet ska inte vara åtkomligt för obehöriga.

Smittförande avfall, förutom avfall med skärande/stickande egenskaper, som ska förvaras längre tid än ett dygn men kortare tid än sju dygn ska förvaras i ett utrymme med en lufttemperatur av högst + 8°C. Smittförande avfall, förutom avfall med skärande/stickande egenskaper, som ska förvaras längre tid än sju dygn skall frysas. Fryst, smittförande avfall får inte förvaras längre tid än ett år.

Utrymmet ska vara synligt märkt med varningsskylt med den internationella symbolen för biologisk fara.

Bild som visar varningsskylt
Exempel på varningsskylt Smittförande avfall.

Slutbehandling

Smittförande avfall kan konverteras till icke smittförande avfall i exempelvis en autoklav. Konvertering av smittförande avfall ska ske så tidigt som möjligt i hanteringen. Efter konvertering kan det smittförande avfallet skickas tillsammans med övrigt brännbart avfall till förbränning. Det ska tydligt framgå av behållarna att avfallet inte längre är smittförande/är behandlat/konverterat. Smittförande avfall som inte konverteras ska förbrännas vid anläggning med tillstånd för förbränning av farligt avfall.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan