• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Avfall, farligt

Skärande, stickande och smittförande avfall

Definition

Avfall med stickande/skärande egenskaper som varit i kontakt med kroppsvätskor ska även räknas som smittförande avfall (SOSFS 2005:26). Se även texten Smittförande avfall.

Exempel på skärande, stickande och smittförande avfall:

  • Kanyler.
  • Knivblad, lancetter och rakblad.
  • Suturnålar.
  • Rotkanalsfilar.
  • Tandregleringsbågar.
  • Brytampuller.

Emballering och märkning

Avfall med smittförande egenskaper klassas som farligt avfall och även som farligt gods vid transport på väg (ADR-S) (MSBFS 2020:9). Det gäller inte om avfallet har konverterats till icke smittförande avfall genom autoklavering eller annan godkänd metod. Skärande/stickande smittförande avfall ska samlas upp i typgodkända behållare som skyddar mot skär- och stickskador.

  • Behållaren ska förslutas så att avfall eller smittämnen inte kan läcka ut.
  • Behållaren ska vara märkt med etikett för Skärande/stickande smittförande avfall. Etiketten ska vara ifylld och godkänd enligt ADR-S.
  • Behållare kan fyllas till påfyllnadsgränsen, men absolut inte över, innan låsning av locket.
  • Endast det avfall som anges på etiketten får läggas i behållaren.
Bild som visar etikett skärande stickande smittförande avfall
Exempel på etikett för skärande/stickande smittförande avfall.

Förvaring

Avfallet förvaras i desinfektionsrum/motsvarande som har, eller har nära anslutning till tvättställ, golvbrunn och tappställe för varmt och kallt vatten. Rummet ska synligt märkas med varningsskylt med den internationella symbolen för biologisk fara. Avfallet ska inte vara åtkomligt för obehöriga. Skärande/stickande/smittförande avfall behöver inte kylförvaras och får förvaras i rumstemperatur i högst tre år.

Bild som visar varningsskylt
Exempel på varningsskylt Smittförande avfall.

Slutbehandling

Skärande och stickande avfall ska destrueras genom förbränning.Vid konvertering till icke smittförande avfall måste fortfarande avfallets stickande och skärande egenskaper tas i beaktan.

Hantering och förpackning inom hemsjukvården

Transporter av detta farliga avfall är undantaget ADR-S (MSBFS 2020:9).

Sjukvårdshuvudmannen ansvarar inte för kanyler och annat smittförande avfall som uppkommer i samband med egenvård, till exempel kanyler från insulininjektioner. Detta avfall tas om hand enligt anvisningar som lämnas av respektive kommun.

Personal i hemsjukvården

Personal i hemsjukvården ska ha med sig typgodkänd förpackning för att samla in smittförande, skärande och stickande avfall. En förpackning får användas till flera patienter om den återförs till den ordinarie arbetsplatsen samma dag som den har använts.

Om förpackningen används till en enstaka patient kan den förvaras hos patienten till dess att den har fyllts enligt tillverkarens anvisningar. Sedan ska den återföras till den ordinarie arbetsplatsen.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan