• Du har valt: Uppsala län
Avfall, farligt

Transport av farligt avfall

Denna sida innehåller grundläggande information om transport av farligt avfall och farligt gods. För vidare information, kontakta organisationens säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods.

Upphandling

Vid upphandlingar ska ADR-S (MSBFS 2020:9) och Avfallsförordningen (SFS 2020:614) tas i beaktande så att endast transportörer och mottagare med tillstånd att hantera farligt avfall blir upphandlade. Samma lagstiftning måste beaktas även vid upphandling av behållare och transportförpackningar för farligt avfall.

ADR-S gäller för internationell och nationell transport av farligt gods på väg och i terräng där bokstaven "S" står för den svenska utgåvan (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Bestämmelse om transport av farligt avfall

Det krävs ett särskilt tillstånd för att yrkesmässigt transportera farligt avfall, eller transportera farligt avfall som har uppkommit i en yrkesmässig verksamhet, om transporterna under ett kalenderår sammanlagt avser mer än 100 kg eller mer än 100 liter.

För transport av smittförande avfall av avfallstyp 180103* och 180202* gäller anmälningsplikt och inte tillståndsplikt.

För att få lämna avfall som uppkommit i en yrkesmässig verksamhet till någon annan för transport eller annan hantering krävs att

  • den som ska hantera avfallet har gjort den anmälan eller har det tillstånd som krävs för hanteringen
  • den som lämnar avfallet har kontrollerat att kravet i första punkten är uppfyllt.

Om det farliga avfallet även klassas som farligt gods vid transport på väg tillkommer ytterligare bestämmelser rörande ansvar, utbildning, förpackning och märkning  (SFS 2019:45, SFS 2020:787, MSBFS 2020:9).

Delaktiga vid transport av farligt gods

Delaktiga inom transport av farligt gods är avsändare, transportör, mottagare, lastare, förpackare, fyllare och lossare. Dessa ska vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra skador och för att begränsa en eventuell skada så långt som möjligt. Skyldigheter finns definierade i ADR-S (MSBFS 2020:9).

Säkerhetsrådgivare

Företag och organisationer, som är avsändare eller själva transporterar farligt gods i vissa mängder, måste ha tillgång till en certifierad säkerhetsrådgivare (MSBFS 2015:9). Säkerhetsrådgivaren ska bland annat se till att bestämmelserna för farligt gods iakttas samt årligen upprätta en rapport till verksamhetsledningen.

Förpackningar

De förpackningar som används vid transport av farligt gods ska vara typgodkända. En typgodkänd förpackning är märkt med FN:s förpackningssymbol följt av information som maxvikt, tillverkningsår, förpackningsgrupp med mera (MSBFS 2020:9).

Bild som visar FN:s förpackningssymbol
FN:s förpackningssymbol.

Märkning och etikettering

En förpackning innehållande farligt gods för transport på väg ska märkas med godsets UN-nummer föregånget av bokstäverna UN samt varningsetikett/er för aktuell klass. Märkningen på förpackningarna ska vara väl synlig och läsbar samt tåla väderpåfrestningar utan att dess funktion påverkas nämnvärt (MSBFS 2020:9, kap.5.2).

Godsdeklaration

Vid transport av farligt avfall/farligt gods ska en godsdeklaration upprättas (MSBFS 2020:9). Godsdeklarationen ska innehålla uppgifter i ADR-S, Avfallsförordningen (SFS 2020:614) och Naturvårdsverkets föreskrifter om transporter av avfall (NFS 2005:3). Vid transport inom Sverige ska godsdeklarationen endast skrivas på svenska.

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Rutiner och instruktioner för hantering och dokumentation av farligt avfall och farligt gods ska finnas för verksamheten. Vid frågor kontaktas säkerhetsrådgivaren.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan