• Du har valt: Uppsala län
Avfall, farligt

Cytostatika, cytotoxiska läkemedel

Generellt för denna sida gäller AFS 2005:5 Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt.

Definition

Läkemedel som är Cytostatika (ATC-kod L01) samt läkemedel med bestående toxisk effekt. Exempel på cytotoxiska läkemedel kan finnas inom ATC-kod L02, L03, L04 och J05.

Material förorenat med ovan nämnda läkemedel, exempelvis ampuller, injektionsflaskor, infusionspåsar, använda kanyler och aggregat, engångssprutor och engångshandskar ska hanteras på samma sätt som rester av själva läkemedlet.

Övriga läkemedel, som inte går under denna definition och inte heller klassas som farligt avfall enligt avfallsförordningen (SFS 2020:614), ska hanteras enligt rutin för Kasserade läkemedel.

Emballering och märkning

Avfall med cytotoxiska egenskaper klassas som farligt avfall och även som farligt gods vid transport på väg (ADR-S), (MSBFS 2020:9).

Det cytotoxiska läkemedelsavfallet läggs i en plastpåse och placeras därefter i en typgodkänd behållare avsedd för cytotoxiska läkemedel.

  • Behållaren ska förslutas så att avfall inte kan läcka ut.
  • Om behållaren innehåller mycket vätska så ska det även finnas absorbentmaterial i behållaren.
  • Behållaren ska vara märkt med etikett som är ifylld och godkänd enligt ADR-S.
  • Behållare kan fyllas till påfyllnadsgränsen, men absolut inte över, innan låsning av locket.
  • Endast det avfall som anges på etiketten får läggas i behållaren.
  • Behållaren ska vara av sådan storlek att den snabbt kan fyllas och avyttras.
Bild som visar etikett cytostatika och läkemedelsförorenat avfall
Exempel på etikett för cytostatika och läkemedelsförorenat avfall.

Förvaring

Behållaren ska finnas så nära hanteringen av det farliga avfallet som möjligt och vara öppen så kort tid som möjligt.

Avfallet ska inte vara åtkomligt för obehöriga.

Slutbehandling

Cytotoxiskt läkemedelsavfall ska destrueras genom förbränning i anläggning som är godkänd för förbränning av denna typ av avfall.

Riskanalys

Det ska göras en riskanalys för hantering av avfall kontaminerat med cytostatika eller andra läkemedel med bestående toxisk effekt (AFS 2005:5 §3). Denna riskanalys ska även omfatta hanteringen efter det att avfallet har lämnat den behandlande enheten och fram till dess att det är destruerat. Riskerna bedöms lämpligtvis när sjukhuset upprättar sina lokala rutiner.

Instruktioner

Enligt AFS 2005:5 §8 ska det finnas skriftliga instruktioner för

  • uppsamling av avfall, spill och utsöndringar från patienter
  • städning i lokaler där läkemedel tillreds, administreras eller där cytostatikabehandlade patienter vårdas

Läs mer i lokala anvisningar som ska finnas enligt AFS 2005:5 §8.

Regionala tillägg finns, men inte för ditt val

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan