För Vårdhandbokens råd

Vårdhandbokens råd

Uppdragsbeskrivning för Vårdhandbokens råd

Syfte

Vårdhandbokens råd består av minst åtta yrkesverksamma medlemmar som ska vara specialister med kompetens från flera verksamhetsområden inom hälso- och sjukvård och omsorg med nationell spridning. Målet är att alla regioner samt representanter från olika kommuner över tid bidrar med medlemmar till Vårdhandbokens råd och arbetar på uppdrag av Inera.

Uppdragsperiod

Uppdraget är treårigt och kan förlängas av Inera beroende på uppdrag och behovet av specifik kompetens för arbetet inom Vårdhandboken. Nya medlemmar i rådet ska utses så att behov av kontinuitet, förnyelse och geografisk spridning samt kompetens tillgodoses.

Arbetsorganisation

Inera har regionernas och kommunernas uppdrag att äga, förvalta och utveckla Vårdhandboken och svarar därför gentemot huvudmännen för att innehållet är kvalitetssäkrat, relevant och aktuellt. Inera har det yttersta ansvaret för hur Vårdhandboken förvaltas och utvecklas. Redaktionen ansvarar för arbetet med det redaktionella innehållet. Rådet stödjer redaktionen i produktion och revidering samt bidrar till att nå målet med innehåll som baseras på vetenskaplig och beprövad erfarenhet.

Rådets uppdrag

 • Rådet ska förmedla synpunkter, önskemål och behov från användare angående Vårdhandbokens innehåll och användbarhet inför revideringar och nyproduktion.
 • Inera företräder Vårdhandboken och rådet fungerar som ambassadörer.
 • Rådet föreslår författare och faktagranskare enligt aktuell rekryteringsprocess.
 • Rådsmedlem bör inte vara författare eller faktagranskare under aktuell mandatperiod.
 • Vid nyproduktion och större revideringar arbetar rådet och redaktionen tillsammans fram uppdragsbeskrivning för innehållet.
 • Rådet omvärldsbevakar i sina informationskanaler.

Se även dokument med uppdragsbeskrivning för medlem i Vårdhandbokens råd.

Rådets ordförande

 • Företräder rådet i kontakten med Inera.
 • Medverkar vid val av nya rådsmedlemmar.
 • Kommer överens med tjänsteansvarig om agenda för mötena som utgår från produktionsplanering och redaktionens behov.
 • Leder mötet med rådet, ansvarar för att agendan följs, att alla medlemmar i rådet kommer till tals och att diskussionerna hålls i god anda.

Rådets medlemmar

Antal rådsmedlemmar är minst åtta personer, inom bland annat följande relevanta kompetens/verksamhetsområden:

 • Vårdhygienisk expertis
 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska (kommun)
 • Kvalitets- och verksamhetsutvecklare
 • Klinisk träning
 • Medicinsk sakkunnig från Inera
 • Forskning/utbildning
 • Eventuellt adjungerad inom specifik specialitet/verksamhetsområde

Urvalsprocess för rådet

 • Inventering av vilken kompetens som behövs i rådet görs av Inera i samarbete med rådet. Inriktningen är att redaktionen och rådet har samsyn i förslagen till nya rådsmedlemmar.
 • Förslag värderas av Inera/redaktionen i samråd med ordförande i rådet.
 • Ordförande (eller tjänsteansvarig) kontaktar föreslagen rådsmedlem för att ta reda på intresset för uppdraget. Tjänsteansvarig tar kontakt för att informera om villkoren för uppdraget.
 • För föreslagna nya rådsmedlemmar inhämtas samtycke från den aktuella verksamheten.
 • Aktuell enhetschef på Inera fattar beslut om ny rådsmedlem. Uppdragsavtal upprättas inklusive bilagor om sekretess och jäv.

Uppdragsbeskrivning för medlem i Vårdhandbokens råd

I grunduppdraget som medlem i rådet för Vårdhandboken ingår att

 • göra Vårdhandboken känd inom aktuell verksamhet och nätverk
 • vara ambassadör för Vårdhandboken i relevanta sammanhang samt delta på mässor och i annan marknadsföring efter planering och överenskommelse i Vårdhandbokens råd
 • bistå med kliniskt förankrade synpunkter, önskemål och behov från användare och nätverk angående Vårdhandbokens innehåll och användbarhet inför revideringar och nyproduktion
 • söka och föreslå författare respektive faktagranskare i samråd med respektive nätverk, yrkesförening eller motsvarande
 • stödja redaktionen i produktion och revidering samt bidra till att nå målet med innehåll som baseras på vetenskaplig och beprövad erfarenhet.
 • kontinuerligt bevaka aktuellt kunskapsläge och identifiera utvecklingsbehov
 • delta i Vårdhandbokens arbetsmöten för möjlighet till konsensusbeslut i rådet
 • ha ett etablerat regionalt råd eller annan vägledande grupp/förening som kan bistå med kliniskt förankrade synpunkter och kontakter

Se även uppdragsbeskrivning för Vårdhandbokens råd.

Övriga uppdrag

Medlem i Vårdhandbokens råd kan utöver sitt grunduppdrag göra ytterligare uppdrag för Vårdhandboken. Ersättning kan då utgå enligt överenskommelse med Inera AB.

Arvode

Arvode betalas ut enligt upprättad uppdragsbeskrivning mellan medlem i Vårdhandbokens råd och Inera AB.

Övrigt

Det finns inte några kommersiella intressen kopplade till Vårdhandboken som förvaltas av Inera AB.

Villkor och dokument

denna sida har vi samlat exempelvis allmänna villkor för uppdrag, jävsdeklaration och information, sekretessavtal samt instruktioner och information för uppdrag som rådsmedlem.

 

 

Till toppen av sidan