Vårdhandboken i praktiken

Klinisk träning och simulatorverksamhet

Färdighetsträning, klinisk träning och simulering är vanligt förekommande för såväl studenter inom hälso- och sjukvård som för kliniskt verksam personal på sjukhus, högskolor och i kommunal verksamhet. Kliniska träningscenter (KTC), finns på de flesta sjukhus och universitet och har utrustning och miljöer för olika typer av praktisk färdighet, momentträning och simulering. På kliniska träningscenter finns olika attrapper och modeller för enkel färdighetsträning, procedurövningar och hjärtlungräddning (HLR), samt avancerade patientsimulatorer i högteknologiska miljöer. Allt för att skapa realistiska övningar och fortbildningar inför arbete med patienter.

I strävan efter att arbeta så patientsäkert som möjligt finns många fördelar med klinisk träning och simulering. För studerande och personal möjliggör sådan träning att man kan öva i en säker och kontrollerad miljö utan att utsätta patienter för några risker. Övningar kan genomföras både individuellt och i team.

Färdighetsträning, klinisk träning och simulering vid KTC strävar efter att optimera lärandet av såväl tekniska som icke tekniska moment och färdigheter. Exempel på tekniska moment kan vara blodprovstagning, urinkateterisering, suturering och intubation. Exempel på icke tekniska färdigheter är samarbete, ledarskap, kommunikation och förmåga att fatta rätt beslut.

Vårdhandboken används ofta för att ge en teoretisk bakgrund till de olika momenten och metoderna. Både övning av tekniska och icke tekniska färdigheter har visat sig öka patientsäkerheten på ett flertal sätt, bland annat genom att minska antalet vårdskador, förkorta operationstider, förbättra samarbete och förebygga att fel och misstag uppstår [1-4].

Bild som visar olika träningsmoment på kliniskt träningscentrum
Exempel på klinisk träning och utbildning på Kompetenscentrum Falu lasarett.

Simulering

Användning av simulering som metod för träning och utbildning av kliniskt verksam personal och studenter har ökat kraftigt under de senaste åren. Detta beror på ett antal faktorer, bland annat en ökad medvetenhet om de patientsäkerhetsrisker som finns, behov av att utbilda personal och studenter i nya tekniker och procedurer, ökad medvetenhet om teamets betydelse för arbetsmiljö och patientsäkerhet, samt behov av att ständigt förbättra kvaliteten i vården.

Utveckling av simulering som metod har skett i takt med teknikutvecklingen. Simulering används idag för att träna både tekniska och icke tekniska färdigheter, främja innovation och forskning, samt för att implementera nya metoder och förbättringsarbeten. Nya simulatorer främjar utvecklingen och möjliggör att simuleringsövningar blir realistiska.

Teknisk utveckling skapar kontinuerligt nya möjligheter att även använda virtuell/augmented reality (VR/AR) inom klinisk träning och simulering. Simulering kan utföras både på klinik, in situ, och med standardiserad patient (en riktig person som agerar patient). Simulering kan också vara ett alternativ när det finns begränsade möjligheter till klinisk träning i verkligheten.

Trakeostomi på övningsdocka. Foto: Håkan Risberg, medicinsk fotograf, Region Örebro län
Katetersättning på kvinnlig övningsdocka. Foto: Håkan Risberg, medicinsk fotograf, Region Örebro län

Nationellt nätverk för klinisk träning och medicinsk simulering

Finansiering och organisation för KTC verksamheter kan se olika ut i landet men är ofta ett samarbete mellan sjukhus, högskolor och universitet. KlinSim (Svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering) är en nationell förening som bildades 2011 i syfte att främja det nationella samarbetet kring utveckling inom klinisk träning och medicinsk simulering. Föreningen har medlemmar från hela landet och målsättningen är att i samverkan diskutera teknik och utrustning, utbildning, pedagogik, forskning samt ledning och organisation.

Kontakt och utbildningar

På de flesta KTC arrangeras årligen ett flertal kurser och utbildningar. Är du intresserad av att komma i kontakt med ett KTC nära dig? Läs mer på KlinSim:s webbsida eller fråga på ditt sjukhus, din kommun eller universitet där du arbetar eller studerar.

Referenser

  1. WHO. Human factors in patient safety: Review of topics and tools. Geneva: WHO; 2009. s. 29-32;
  2. West MA, Lyubovnikova J. Illusions of team working in health care. Journal of Health Organization and Management. 2013;27(1):134-42.
  3. Hughes AM, Gregory ME, Joseph DL, Sonesh SC, Marlow SL, Lacerenza CN, et al. Saving lives: A meta-analysis of team training in healthcare. The Journal of Applied Psychology. 2016;101(9):1266-304.
  4. Socialstyrelsen. Agera för säker vård: Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso-och sjukvården 2020-2024 (pdf). Stockholm: Socialstyrelsen; 2020.
Till toppen av sidan