• Du har valt: Sörmland

Det akuta omhändertagandet vid makroskopisk hematuri syftar till att undvika en allmän cirkulatorisk påverkan och uppkomst av blåstamponad.

En blåstamponad innebär att urinblåsan är fylld av blodkoagel som orsakar kraftig lokal smärta och kan förhindra att urinen transporteras från njurarna till urinblåsa. Vid misstanke om blåstamponad bör en medicinsk bedömning göras för ställningstagande till eventuell akut blåsevakuering i narkos. Vid massiv eller grav hematuri är risken stor att blodkoagel bildas som hindrar urinens utflöde. Det är också viktigt att få bort koagel för att blödningen ska upphöra. Det är alltid patientens allmäntillstånd och besvär som avgör åtgärderna. Nedan följer en rekommendation av åtgärder vid de olika hematurigraderna. 

Lätt hematuri - makroskopisk hematurigrad 1-2 A

Om patienten inte har blåstömningsbesvär:

  • Urinprov för uppskattning av hematurigrad och förekomst av bakterier i urinen.
  • Efter tillfälle till att tömma blåsan görs en blåsskanning av residualurin. 

Vid hematurigrad 1-2 utan koagler (A) och om patienten inte har några blåstömningsbesvär bör patienten hålla sig i stillhet. Om hälsotillståndet tillåter bör patienten uppmanas att dricka cirka 2-2,5 deciliter vätska varje vaken timme. Om patienten inte kan inta drycker kan parenteral vätskeersättning övervägas. Hematurigraden bör observeras för att utesluta progress. Om möjligt kan information ges till patienten om självskattning av hematurigrad.

Om patienten har blåstömningsbesvär utförs förutom ovan även:

  • En kvarliggande kateter via urinröret (KAD) rekommenderas.
  • Blåssköljning med Natriumklorid 9 mg/mL tills hematurigrad = 1 eller mindre och alla koagler är avlägsnade (se tabell över hematurigrad och åtgärder).

Massiv hematuri - makroskopisk hematurigrad 3-5 A och B

Hematurigrad 3-5 och/eller vid koagelbildning (B), samt en kraftig blödning från urinvägarna bör alltid föranleda täta NEWS-kontroller och övervakning av patienten. 

  • Efter patienten getts tillfälle till att tömma blåsan görs en blåsskanning av residualurin.
  • Uppskattning av hematurigrad.
  • En kvarliggande kateter via urinröret (KAD) rekommenderas, katetergrovlek enligt tabell nedan.
  • Blåssköljning med Natriumklorid 9 mg/mL tills hematurigraden motsvarar 1 eller mindre och alla koagler är avlägsnade.
  • Eventuellt spoldroppsbehandling efter avslutad blåssköljning.
  • Eventuellt upprepa blåssköljning med Natriumklorid 9 mg/mL om hematurigraden motsvarar 2 eller mer och koagler finns.

Läs mer i texten om blåssköljning vid hematuri.

Vid hematurigrad 4-5 med koagler (B) finns särskild risk för blåstamponad vilket innebär att blåsan är utfylld av koagel. Om blåsskanner indikerar urinvolym trots blåssköljning via KAD eller om urinblåsan är palpabel trots blåssköljning bör blåstamponad misstänkas och läkare kontaktas.

Vid misstanke om blåstamponad bör patienten fasta initialt inför eventuell blåsevakuering, som innebär att blodkoagel sugs ut från urinblåsan under narkos. Smärtlindring och intravenös vätska ges vid behov enligt läkarordination. Förberedelser inför eventuell blodtransfusion bör vidtas.

 

Tabell över hematurigrad och åtgärder
Ungefärlig
färg
Hematurigrad Kateterbehandling Katetergrovlek
Charièrre (Ch)

Specialkateter för
spoldropp/blåssköljning
(Ja eller Nej)

Gul 0 Nej - Nej
Ljusröd 1-2 (A=utan koagler) Ja, vid blåstömningssvårigheter 16-18 Ch Nej
Ljusröd 1-2 (B=med koagler) Ja 20-22 Ch Valfritt
Mörkröd 3-4 Ja 22-24 Ch Ja
Svart 5 Ja 22-24 Ch Ja

 

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan