• Du har valt: Sörmland

Ansvar

Vårdgivaren är ansvarig för att de medicintekniska produkterna som används i sjukvården är ändamålsenliga och säkra. Verksamhetschefen är ansvarig för kvalitet och patientsäkerhet, att det finns utbildad personal, anpassade lokaler och ändamålsenlig utrustning för att god vård ska kunna ges.

Verksamhetschefen ansvarar för att:

 • Rutiner och skyddsföreskrifter är utformade så att personalen inte utsätts för risk för smitta eller exponeras för skadliga ämnen.
 • Tillhandahålla föreskriven skyddsutrustning.
 • Det finns bruksanvisning från leverantör för alla moment i samband med omhändertagandet och iordningställandet av utrustningen.
 • Handlingsplan för eventuell driftstörning av utrustning finns.
 • Det finns en plan för regelbundna kontroller för all endoskopiutrustning enligt tillverkarens anvisning såsom service och underhåll.
 • Det finns de antal endoskop och diskdesinfektor för värmekänsliga endoskop som motsvarar behovet inom den aktuella verksamheten.
 • Dokumentation för spårbarhet finns.

Utbildning

Personal ska ha grundläggande teoretisk och praktisk utbildning samt fortlöpande erhålla vidareutbildning/repetition avseende användning, omhändertagande, rengöring och desinfektion av värmekänsliga endoskop och dess tillbehör.

Skyddsutrustning

Arbetsgivaren ska tillhandahålla personlig skyddsutrustning utifrån arbetsuppgiftens art och arbetstagaren är skyldig att använda den. Arbetsgivaren har ansvaret för att föreskrifterna för skyddsutrustning följs och arbetstagaren är skyldig att följa dem. Vid omhändertagande av endoskop används engångshandskar med långt skaft och engångs plastförkläde alternativt vätsketät skyddsrock. Vid arbetsmoment där stänkrisk finns används visir alternativt vätsketätt munskydd klass IIR och ögonskydd.

Lokaler

Förutsättningar ska finnas för personalen att arbeta i enlighet med basala hygienrutiner. Diskdesinfektor för värmekänsliga endoskop med genomräckning i separerade rum för orent och rent handhavande ska eftersträvas.

Endoskopisk verksamhet kräver anpassade lokaler exempelvis:

 • Behandlings- och undersökningsrum som är väl dimensionerade.
 • Förråd för material och sterilt gods.
 • Rum för tork- och förvaringsskåp med kontrollerad miljö för processade värmekänsliga endoskop. Tork- och förvaringsskåp bör placeras i ett rent rum i anslutning till desinfektionsrummet.

Desinfektionsrum

För desinfektionsrum gäller följande:

 • Rummet ska vara utformat och utrustat för rengöring och desinfektion av endoskop och tillbehör.
 • Rummet ska vara tillräckligt stort för att rymma transportvagnar för endoskop.
 • Rummet ska ha en diskdesinfektor för värmekänsliga endoskop, disk- och spoldesinfektor.
 • Rummet ska ha separerade arbetsytor för rent och orent arbete.
 • Rummet ska ha diskbänk/ar anpassade för verksamheten.
 • Rummet ska ha belysning anpassad för avsyning och instrumentvård.
 • I rummet ska det finnas förstoringsglas för visuell inspektion av instrument.
 • Rummet ska ha tvättställ för personalens handhygien.
 • Rummet ska vara ventilerat så att gränsvärdena för det aktuella desinfektionsmedlet i luft inte överskrids.
 • Rummet ska ha golvbrunn i händelse av läckage.
Till toppen av sidan