• Du har valt: Sörmland

Endoskop, med eller utan kanaler, ska genomgå en manuell rengöring och därefter en maskinell rengöring och desinfektion i diskdesinfektor för värmekänsliga endoskop. Samma process ska utföras även då endoskopskydd använts.

Endoskop ska hanteras varsamt för att undvika skador. Förvaring och hantering ska ske så att renhetsgrad bibehålls fram till användning.

Följande utrustning ska vara steril:

  • tillbehör som penetrerar hud och slemhinna
  • tillbehör som används vid cystoskopi och bronkoskopi
  • tillbehör, inklusive vattnet, som används vid endoskopisk retrograd kolangio pankreatikografi (ERCP).

Engångstillbehör rekommenderas.

Manuell kemisk desinfektion

Manuell kemisk desinfektion av endoskop är omöjlig att validera och avråds från ur såväl arbetsmiljö- som kvalitetsaspekter.

Se tillverkarens anvisning för rengöringsrutin av tork- och förvaringsskåp.

Förvaring och transport av endoskop och tillbehör

Förvaring endoskop

Endoskop förvaras i tork- och förvaringsskåp med hepafiltrerad luft. Rengöringsrutin av tork- och förvaringsskåp enligt tillverkarens anvisning ska finnas.

  • Endoskop som förvaras i ett förvaringsskåp utan kontrollerad miljö har högre risk för biofilmbildning och kontaminering från omgivning. Denna förvaring kräver fler åtgärder och arbetsmoment. Endoskop som förvaras i skåp utan kontrollerad miljö ska genomspolas i samtliga kanaler med U-sprit 70 % före förvaring så att kvarstående vatten avlägsnas.
  • Endoskop som används sällan (mindre än en gång/vecka) ska genomgå en rengörings- och desinfektionsprocess innan användning. Rengöringsrutin av förvaringsskåpet ska finnas.

Transport endoskop

Endoskop transporteras skyddat i behållare av flergångsmaterial eller engångsmaterial, ett endoskop i varje behållare. Behållare av flergångsmaterial ska kunna rengöras och desinfekteras i diskdesinfektor.

  • Rena endoskop ska transporteras så att renhetsgraden bibehålls och det ska framgå på transportbehållaren att endoskopet är rent.
  • Behållare av flergångsmaterial som använts vid transport av orent endoskop ska rengöras och desinfekteras i diskdesinfektor efter varje användning. Det ska framgå på transportbehållaren att endoskopet är orent.
  • Tillbehör såsom knappar, adaptrar och ventiler ska förvaras så att renhetsgraden bibehålls. Sterila engångs- och flergångstillbehör ska förvaras i sterilförråd.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan