• Du har valt: Sörmland

Handlingsplan för spill av desinfektionsmedel ska finnas liksom skyddsutrustning för att hantera spillet.

Vid byte av processkemikalier ska validering utföras efter samråd med tillverkaren.

Följ tillverkarens anvisning avseende val av medel, dosering, tid och temperatur.

Rengöringsmedel

För den manuella rengöringen ska rengöringsmedel med enzym användas, som är godkänt av tillverkaren för endoskopisk utrustning. Använd samma medel för ultraljudsrengöring som vid den manuella rengöringen. Dessa medel ska vara kompatibla med det medel som används i diskdesinfektor för värmekänsliga endoskop. Följ tillverkarens anvisning avseende val av medel, dosering, tid och temperatur.

Desinfektionsmedel

Perättiksyra 

Perättiksyra (PAA) tillhör den kemiska gruppen hydroperoxider. Medlet har korrosiva egenskaper, vilket kan motverkas med ett korrosionsskydd. Medlet har en god desinfektionseffekt. Medlet fixerar inte proteiner och ger därmed inte upphov till biofilm utan löser organiskt material.

Aldehydbaserade medel 

Aldehyder (glutaraldehyd, ortophtalaldehyd) är materialkompatibelt samt har en god desinfektionseffekt men kan fixera proteiner och bidrar därmed till att bygga upp biofilm i endoskopets kanaler som är svår att avlägsna.

Övriga medel

Disk- och desinfektionsmedel ska förvaras enligt tillverkarens anvisning.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan