• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Delegering och ansvar

Vårdgivarens ansvar vid vårdskador

Skyldighet att informera patienter

Vårdgivaren ska snarast informera en patient som drabbats av en vårdskada om

  • att det inträffat en händelse som har medfört en vårdskada
  • vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen
  • vårdgivarens skyldighet att hantera klagomål och synpunkter
  • vårdgivaren har anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), om inte bestämmelserna om sekretess eller tystnadsplikt hindrar det (HSLF-FS 2017:40)
  • patientnämndernas uppgift att hjälpa patienten att föra fram klagomål och att få sina klagomål besvarade av vårdgivaren
  • möjligheten att anmäla klagomål till IVO
  • möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen eller från läkemedelsförsäkringen.

Informationen ska lämnas till en närstående till patienten, om patienten begär det eller inte själv kan ta del av informationen. Uppgift om den information som har lämnats ska antecknas i patientjournalen. Alla vårdgivare ska ha en patientförsäkring som täcker ersättning för patientskada.

Skyldighet att anmäla till IVO

Målet med verksamhet inom hälso- och sjukvården är att ge en god och säker vård. Säker vård innebär hög patientsäkerhet och att förhindra att patienter drabbas av undvikbara vårdskador.

Hälso- och sjukvårdspersonal har skyldighet att bidra till hög patientsäkerhet och ska därför rapportera risker och avvikelser i verksamheten till vårdgivaren.

Vårdgivaren har skyldighet att utreda sådana händelser. Har händelsen medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren göra en anmälan till IVO enligt den regel som kallas lex Maria (HSFS-FS 2017:41). Om en händelse som har medfört en allvarlig vårdskada har anmälts till IVO ska vårdgivaren informera patienten eller närstående om det, om inte bestämmelserna om sekretess eller tystnadsplikt hindrar det (HSLF-FS 2017:40).

 

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan