• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Delegering och ansvar

Prövning av det personliga yrkesansvaret

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)

HSAN är en statlig, domstolsliknande myndighet som prövar behörighetsfrågor avseende legitimerad personal inom hälso- och sjukvården. Det är endast Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Justitieombudsmannen (JO) och Justitiekanslern (JK) som är behöriga att göra anmälan till HSAN. Ett ärende hos HSAN kan också inledas efter ansökan av den legitimerade eller tidigare legitimerade yrkesutövaren. Frågor som HSAN prövar är:

  • Prövotid.
  • Återkallelse av legitimation eller behörighet att utöva yrke.
  • Indragning eller begränsning av förskrivningsrätt.
  • Ny legitimation eller annan behörighet.

Under prövotiden får yrkesutövaren behålla sin legitimation men står under särskild tillsyn av IVO. Anledning till att HSAN kan besluta om prövotid på tre år kan vara att yrkesutövaren visat sig oskicklig på ett sätt som fått eller kunnat få betydelse för patientsäkerheten, eller att hen gjort sig skyldig till brott i eller i samband med yrkesverksamheten. Orsak kan också vara att yrkesutövaren uppsåtligt eller av oaktsamhet brutit mot en föreskrift av väsentlig betydelse för patientsäkerheten, visat sig olämplig att utöva yrket, eller på grund av sjukdom kan befaras inte utöva yrket tillfredsställande. I grövre fall eller då yrkesutövaren brustit under prövotiden, kan HSAN besluta om återkallelse av legitimationen. Beslut av HSAN kan överklagas till förvaltningsdomstol (SFS 2010:659).

Civilrättslig prövning i allmän domstol eller arbetsdomstol

I skadeståndsfrågor har arbetsgivaren ett så kallat principalansvar vilket innebär ansvar för att ersätta de skador en arbetstagare vållat i tjänsten. Endast i undantagsfall kan den anställde yrkesutövaren bli personligen ersättningsskyldig. Vid fel eller försummelse i arbetet kan en offentlig arbetsgivare enligt kollektivavtal utdela disciplinpåföljden varning och i allvarliga fall kan det bli fråga om avsked eller uppsägning. Arbetsrättsliga domstolsprocesser avgörs i tingsrätt och/eller arbetsdomstolen.

Straffrättslig prövning

Vid misstanke om brott utreds händelsen av polis och åklagare. Anmälan kan göras av patient, närstående, arbetsgivare eller allmänhet. IVO och HSAN har enligt lag skyldighet att göra anmälan om åtal när yrkesutövaren är skäligen misstänkt för ett brott som kan ge fängelse.

Det är ett fåtal händelser i vården som leder till åtal. Exempel på brottsrubriceringar kan vara:

  • Brott mot tystnadsplikten vid händelser då hälso- och sjukvårdspersonal handlar i strid med tystnadsplikten.
  • Dataintrång när man olovligt tar del av journaluppgifter.
  • Vållande till kroppsskada eller vållande till annans död när särskilda omständigheter som oaktsamhet föreligger och en patient skadas.

 

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan