• Du har valt: Uppsala län

Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Delegering och ansvar

Utanför delegeringsområdet

Fördelning av arbetsuppgifter

Då en verksamhetschef eller motsvarande leder och fördelar arbetet räknas inte det som delegering. En verksamhetschef som överlåter en medicinsk ledningsuppgift åt annan ger denne uppdrag och inte delegering.

Att biträda eller assistera behörig personal innebär inte delegering eftersom det inte sker någon ansvarsöverlåtelse. Inte heller då någon får en arbetsuppgift i en nödsituation eller överlåtelse av rent administrativa uppgifter räknas det som delegering enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1997:14).

Kompetensgrundade arbetsuppgifter

Efter beslut av verksamhetschef eller arbetsledande chef kan en enskild hälso- och sjukvårdspersonal med kompetens för vårduppgiften men utan delegering exempelvis utföra

  • blåssköljning
  • öronspolning
  • sätta urinkateter
  • sätta på ID-band. Särskilda regler gäller för ID-märkning av avlidna. Läkaren som fastställer dödsfallet ansvarar för ID-märkning (HSLF-FS 2015:15).

Egenvård

Egenvård definieras som en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad personal i samråd med patienten bedömt att denne själv kan utföra, eventuellt med praktisk hjälp av någon annan. Egenvård är inte hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30).

Allmän omvårdnad

Allmän omvårdnad omfattar kunskap om normala funktioner hos en individ och räknas inte som en medicinsk arbetsuppgift.

Medicinska arbetsuppgifter förbehållna vissa yrkesgrupper

Vissa arbetsuppgifter kan inte delegeras eftersom de är förbehållna en viss yrkesgrupp, kompetens eller befattning. Exempel på sådana uppgifter är:

  • Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit där endast läkare, tandläkare, tandhygienister, barnmorskor och i vissa fall sjuksköterskor har sådan behörighet (HSLF-FS 2017:37).
  • En människas död ska fastställas av läkare som också ska skriva dödsbevis och dödsorsaksintyg. Vid förväntade dödsfall behöver dock inte läkaren personligen göra den kliniska yttre undersökningen. En förutsättning är att läkaren en kort tid före dödsfallet undersökt patienten samt att en legitimerad sjuksköterska utför undersökningen när patienten är avliden (HSLF-FS 2015:15).
  • Sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska eller inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar har behörighet att ordinera läkemedel för vaccination i vaccinationsprogram (HSLF-FS 2017:37).

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan