Katetrar, sonder och drän

Märkning av in- och utfartsvägar

Innehåll

Visa innehåll som:
Märkning av in- och utfartsvägar - Översikt

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård. Patientsäkerhet beskrivs i lagen som ett skydd för patienten mot vårdskada vilket innebär lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits.

Märkning

Noggrann märkning av patienters samtliga in- och utfarter minskar risken för felkoppling. Märkningen placeras distalt på in- och utfarterna och ska ge information om vilken typ av infart det rör sig om.

Åtgärder för att minska risken för felkoppling

Om läkemedel, infusioner och sondnäring ges i fel infart kan det få allvarliga konsekvenser. Åtgärder för att minska risken för felkoppling är därför viktiga.

Ansvar och dokumentation

En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av en patient. Den person som lägger in- respektive utfarten ansvarar för att märkning av denna sker på ett korrekt sätt och att väsentliga uppgifter om genomförda åtgärder dokumenteras i patientjournalen.

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om märkning av in- och utfartsvägar.

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom märkning av in- och utfarter.

Till toppen av sidan