Hjälpmedelcenter Sverige (HMC) - ett nationellt kunskapscenter inom förflyttning.

Socialstyrelsen. Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Kunskapsstöd, utbildningar, statistik, utvärderingar och gällande regelverk.

1177.se. Hjälpmedel. Olika sorters hjälpmedel och hur det går till att få dem. Olika stödinsatser om du har en funktionsnedsättning.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan