Nutrition, enteral

Bedömning och utvärdering

Bedömning av behov, uppföljning och utvärdering av om nutritionsbehandlingen överensstämmer med uppsatt mål ska göras regelbundet och omfatta

 • vätske-, energi- och näringsbehov
 • intag i relation till behov
 • viktutveckling och eventuell uppföljning av andra variabler fastställda i vårdplanen
 • eventuella komplikationer.

En samlad utvärdering av ovanstående punkter ska göras för ställningstagande till

 • eventuellt ny ordination som också kan inkludera andra former av nutritionsbehandling
 • eventuell förändring av det uppsatta målet.

Vid längre perioder (månader eller år) av behandling med enteral näringstillförsel bör regelbunden bedömning göras med avseende på eventuella tecken och symtom på näringsrubbning. Beräkningar av energibehov utgör endast skattningar och en enskild individs behov kan avvika påtagligt från denna skattning. Uppföljning av tillståndet, framför allt viktutveckling, är därför nödvändig.

Läs mer om uppföljning och utvärdering i Vårdhandbokens texter om Nutrition.

Vid misstanke om näringsbrist föreslås uppföljning av 

 • järnstatus
 • leverstatus
 • elektrolytstatus
 • A- och D-vitamin
 • kobalamin
 • zink
 • kolesterol och triglycerider (fastevärden)
 • albumin
 • kreatinin
 • urea.

Indikation

Den generella indikationen för artificiell näringstillförsel är bristande energi- och näringsintag på grund av sjukdom under en period som beräknas överstiga en vecka, och där den medicinska bedömningen talar för att nutritionsbehandling troligen kan förbättra situationen. Behandling med enteral näringstillförsel förutsätter en fungerande mag-tarmkanal. Det finns flera fördelar med enteral näringstillförsel jämfört med parenteral näringstillförsel. Att tillföra näring till tarmen är gynnsamt för dess funktion, vidare är risken för allvarliga biverkningar mindre vid enteral näringstillförsel jämfört med parenteral näringstillförsel. 

Kontraindikationer

Icke fungerande mag-tarmkanal som exempelvis

 • nedsatt eller ingen tarmmotorik
 • tarmfistel eller tarmläckage
 • obstruktion av mag-tarmkanal
 • akut blödning eller trauma i mag-tarmkanal
 • instabil cirkulation.

Praktiska och etiska kontraindikationer som

Här finns regionala tillägg

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan